Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Thứ bảy, 14 Tháng 5 2022 22:59
1160 Lượt xem

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

(LLCT) - Nhân Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2022), sáng ngày 14-5-2022, tại Lào Cai, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh: baolaocai.vn

PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và Chủ trì Hội thảo. Cùng Chủ trì Hội thảo có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; PGS, TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; đồng chí Hứa Tân Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Lai Châu; cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Lê Văn Lợi nêu rõ: Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Di sản tư tưởng của Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. 

Trong bối cảnh mới của đất nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân yêu nước, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục khẳng định, làm rõ hơn, sâu sắc hơn giá trị bền vững, mang tầm vóc thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh và những thành tựu to lớn mà dân tộc ta đạt được dưới ánh sáng tư tưởng của Người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi rọi hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Hai mươi tám tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung phân tích, luận giải sâu sắc khát vọng giành độc lập dân tộc, phát huy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường để xây dựng đất nước giàu mạnh của Hồ Chí Minh và sự tiếp nối tinh thần, khát vọng đó trong công cuộc bảo vệ nền độc lập dân tộc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay.

Một là, các tham luận đã đi sâu phân tích, luận giải về khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định ý chí tự lực, tự cường để xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của Người.Tư tưởng ấy được hình thành, kết tinh từ những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại và những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin, được Người kế thừa, bổ sung, phát triển.

Khát vọng độc lập, ý chí và quyết tâm giành và giữ vững độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là động lực để dân tộc vượt qua mọi hy sinh, gian khổ trong cuộc đấu tranh trường kỳ, chốngnhững kẻ thù xâm lược có tiềm lực quân sự, kinh tế lớn hơn nhiều lần, để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và CNXH, hướng tới xây dựng một đất nước phồn vinh, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị, tư tưởng Hồ Chí Minh đã định hướng cho con đường phát triển lâu dài theo hướng tiến bộ, nhân văn, bền vững của dân tộc Việt Nam, phù hợp với xu thế vận động, phát triển của thời đại.

Hai là, từ việc phân tích nội dung và giá trị to lớn, bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh, các tham luận khẳng định: kiên định đường lối đổi mới vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn tất yếu, đúng đắn của dân tộc. 

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước đã đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử: đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tình hình chính trị và xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay

Trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững nhằm hoàn thành các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII đề ra là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân.

Ba là, các tham luận đi sâu phân tích nội dung cốt lõi và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội nhằm hướng tới xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Đó là, xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, phát triển lực lượng sản xuấtthực hiện công nghiệp hóa XHCN và xây dựng nền kinh tế mở, thu hút ngoại lực, phát huy nội lực; xây dựng và phát triển kinh tế đi đôi với việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm sự phát triển bền vững.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, cán bộ và đạo đức; làm cho Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, đủ sức tiên phong dẫn đường dân tộc và nhân dân Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang.

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà trước hết là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, nhằm phát huy nội lực của dân tộc ở tầm cao và chất lượng mới. Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ xứng đáng đội ngũ trí thức - nguồn lực quý báu trong xây dựng, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, nhiều tham luận đề cập các nội dung về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên; về thực hiện chính sách an sinh xã hội; tăng cường giáo dục ý chí, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước cho thế hệ trẻ; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong xây dựng, phát triển đất nước…

Bốn là, các tham luận và phát biểu của các đại biểu, nhà khoa học tại Lào Cai tập trung làm rõ về tầm nhìn, sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Lào Cai và tình cảm, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, nhân dân Lào Cai. 

Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới phía Tây Bắc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quân sự, quốc phòng, an ninh, là “phên dậu của Tổ quốc”. Với tầm nhìn chiến lược, nhãn quan chính trị sắc bén và tình cảm sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều sự quan tâm, chăm lo tới Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai. 

Người đã viết 6 bức thư, một bài báo và có một số bài nói chuyện khi thăm Lào CaiTrong đó, Người khẳng định vị trí quan trọng của Lào Cai trong tiến trình giành độc lập dân tộc và xây dựng CNXH. Người ân cần hỏi thăm, chỉ dẫn, căn dặn Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau; ra sức tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn trật tự, trị an; giữ gìn thuần phong mỹ tục…. Người dành lời khen ngợi, động viên, tặng nhiều huy hiệu, tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lào Cai.

Tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim của các thế hệ đảng viên, đồng bào các dân tộc Lào Cai.Thực hiện những căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đoàn kết đấu tranh giải phóng quê hương, bảo vệ biên giới lãnh thổ và tiến hành công cuộc xây dựng xã hội mới; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng nhân tài; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc…

PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng bức ảnh "Bác Hồ với đoàn đại biểu cán bộ thôn, xã các dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc về thăm Thủ đô Hà Nội, tại Phủ Chủ tịch, ngày 26-11-1958" cho tỉnh Lào Cai
 
MINH PHƯƠNG
Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền