Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”
Thứ ba, 16 Tháng 8 2022 15:22
661 Lượt xem

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”

(LLCT) - Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022), 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022), sáng ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn khai mạc Hội thảo - Ảnh: hcma.vn

Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội thảo làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và khẳng định vị trí, tầm quan trọng phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Kết quả Hội thảo là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong tiến trình đổi mới đất nước, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã từng bước đổi mới tư duy, nhận thức, chỉ đạo phát triển và hoàn thiện tư duy lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với thực tiễn khách quan, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ quan niệm về an ninh quốc gia một cách đơn giản, chủ yếu nhìn nhận dưới góc độ an ninh truyền thống, Việt Nam đã tiếp cận an ninh quốc gia một cách toàn diện, tổng hợp, quan tâm đúng mức những vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh con người, an ninh xã hội và nhiều chiều cạnh an ninh mới khác, như: an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh mạng... Trên cơ sở đó, Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, đường lối, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bảo đảm an ninh quốc gia ngày càng đầy đủ, chặt chẽ. 

Từ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong điều kiện đóng cửa, khép kín, chúng ta đã chuyển sang xây dựng và triển khai chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Xác định bảo vệ an ninh quốc gia phải dựa trên sức mạnh tổng hợp quốc gia; "Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia" là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước và nằm trong tổng thể của "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc".

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: "Với tư duy biện chứng khách quan, chúng ta đã nhận thức rõ yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên để phát triển nhanh và bền vững đất nước".

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết và những yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới; phân tích sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đặc biệt là những nhận thức mới trong Văn kiện Đại hội XIII về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ thực trạng và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới một cách hiệu quả và thiết thực....

Đại tướng, GS, TS Tô Lâm phát biểu tổng kết Hội thảo - Ảnh: hcma.vn

Tổng kết Hội thảo, Đại tướng, GS, TS Tô Lâm khẳng định, thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và sức mạnh của toàn dân, cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân tộc là nguyên tắc cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời khẳng định, Đảng ta luôn có sự năng động, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, cách nghĩ, cách làm cụ thể, luôn gắn lý luận với thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để đánh giá kết quả; kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm quý báu trong nước và thế giới để chủ động phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cùng với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đối ngoại.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của nhân dân tham gia xây dựng nền an ninh, thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn".

Vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, đặc biệt trong đó vai trò "gương mẫu đi đầu" trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh, gian khổ vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và nhất là Quân đội nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, hiện nay, lực lượng Công an nhân dân đang tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả những điểm mới về an ninh quốc gia nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 12 ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, "thế trận lòng dân"; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Lực lượng Công an thực hiện "gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân", nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, "khi dân cần, khi dân khó, có Công an".

Lực lượng Công an nhân dân quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất" để lực lượng Công an nhân dân là "thanh bảo kiếm" sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh: hcma.vn

M.D

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền