Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học “Kinh tế Nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”
Thứ tư, 06 Tháng 8 2014 15:38
4229 Lượt xem

Hội thảo khoa học “Kinh tế Nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Sáng ngày 27-6-2014, tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị khu vực III và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế Nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo do TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và PGS,TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì.

(Toàn cảnh Hội thảo)

Tham dự Hội thảo có các đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhà khoa học của Trung ương và các địa phương trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam… Hội thảo nhằm góp phần tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS,TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Nhìn lại quãng đường gần 30 năm đổi mới và phát triển đất nước, kinh tế nhà nước luôn khẳng định được vai trò của mình: không những giữ định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế thị trường, mà còn phát huy vai trò trong phát triển các lĩnh vực đặc biệt của nền kinh tế, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh, quốc phòng, làm đối trọng trong cạnh tranh quốc tế, gánh vác nhiều chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo số liệu thống kê đến hết năm 2012, doanh nghiệp Nhà nước có tổng tài sản 2.570.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.019.000 tỷ đồng, doanh thu 1.709.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 167.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 22.000 tỷ đồng. Năm 2013, riêng 18 tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn, có vốn Nhà nước là 840.000 tỷ đồng (chiếm 83% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp), tổng giá trị tài sản 1.985.000 tỷ đồng, tổng doanh thu 1.184.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 136.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 191.000 tỷ đồng. Có 17/18 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nói trên có lãi, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,13% … Có được những thành quả đó là nhờ Đảng ta đã không ngừng đổi mới nhận thức lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với biến chuyển lịch sử, trong đó có lý luận về kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Khẳng định vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế Nhà nước, PGS,TS Vũ Văn Phúc cũng cho rằng: chúng ta không phủ nhận những hạn chế, yếu kém, tồn tại của kinh tế nhà nước mà trước hết là khu vực doanh nghiệp nhà nước – thể hiện sự yếu kém của tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước lớn thuộc sở hữu của Nhà nước là: Hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất còn thấp và rất thấp; sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn yếu, thất thoát và thua lỗ còn lớn, hiện đang là “vấn đề nóng”; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước diễn ra chậm, có nhiều lỗ hổng lớn làm tiền của, tài sản của Nhà nước, của nhân dân bị thất thoát nhiều, thậm chí rất nhiều; tình trạng đặc quyền, đặc lợi, độc quyền doanh nghiệp đang hiện hữu làm méo mó quan hệ thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, hạn chế sự cạnh tranh và phát triển của nền kinh tế… Đồng thời, còn nhiều vấn đề đang bức xúc trong nhân dân (như đầu tư và chi tiêu công không hiệu quả, nợ công còn cao; đất đai vẫn chưa được quản lý, sử dụng hiệu quả và cũng là lĩnh vực đang có nhiều khiếu kiện nhất; tài nguyên, khoáng sản đang bị khai thác và sử dụng lãng phí; môi trường ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng…).

​Gần 30 tham luận và nhiều ý kiến trình bày tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn của kinh tế Nhà nước qua 30 năm đổi mới, như: Nhận thức về kinh tế nhà nước và vai trò của kinh tế Nhà nước qua 30 năm đổi mới: Nội dung nào đúng, nội dung nào chưa đúng so với lý luận và thực tiễn, cần bổ sung những nội dung nào để từng bước hoàn chỉnh nhận thức về kinh tế Nhà nước, về vai trò của kinh tế Nhà nước cho phù hợp với thực tiễn đất nước qua 30 năm đổi mới; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế Nhà nước trong 30 năm đổi mới, trong đó có cả đánh giá về doanh nghiệp Nhà nước - lực lượng nòng cốt của kinh tế Nhà nước; Kiến nghị những phương hướng và giải pháp nhằm hiện thực hóa vai trò của kinh tế Nhà nước, phát triển hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước để nó đảm bảo vai trò trụ cột trong nền kinh tế và góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những báo cáo tham luận và các ý kiến tham gia tại Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức biên tập, sử dụng trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản và chắt lọc đưa vào Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn qua 30 đổi mới; cung cấp những luận chứng khoa học, cứ liệu thực tiễn cho việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nguồn: hcma.vn

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền