Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với tham mưu, tư vấn chính sách ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

GS, TS LÊ VĂN LỢI
 
Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 (LLCT) - Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách là một hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 13-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các tỉnh trên địa bàn cần nỗ lực trên các phương diện, trong đó đặc biệt là nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với tham mưu, tư vấn chính sách.
 

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “đời sống mới” vào xây dựng nông thôn mới hiện nay

ThS NGÔ THANH DANH
Trường Chính trị tỉnh Cà Mau

(LLCT) - Tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những chỉ dẫn quý báu, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, mang giá trị định hướng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, xây dựng nông thôn mới theo Người là cuộc cách mạng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, con người. có việc xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay. Bài viết khái quát một số nội dung về xây dựng đời sống mới và giá trị vận dụng vào xây dựng nông thôn mới hiện nay.
 

Quảng Bình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới”

THS NGUYỄN VĂN GIANG
Trường Chính trị Quảng Bình

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm công tác xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, Người là hiện thân mẫu mực, cao đẹp của người cán bộ luôn đổi mới sáng tạo, trọn đời cống hiến vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng. Trong bối cảnh hiện nay, tư tưởng, tấm gương của Người về đổi mới vẫn nguyên giá trị, là cơ sở để vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới” trong thực thi công vụ vì lợi ích chung, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh. Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về đổi mới và vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới” ở Quảng Bình hiện nay.
 

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam

TS NGUYỄN THỊ TRANG
 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

(LLCT) - Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá Đảng và hệ thống chính trị nước ta thông qua việc lợi dụng vấn đề dân tộc với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xúi giục ly khai, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo “điểm nóng” chính trị để thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, phá hoại sự nghiệp phát triển đất nước. Bài viết góp phần nhận diện và đề xuất các giải pháp đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng và hệ thống chính trị nước ta. Bài viết đạt Giải Nhì cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.
 

Phát triển du lịch về nguồn theo hướng đổi mới, sáng tạo

TS VŨ LAN HƯƠNG
TS NGUYỄN THÙY TRANG
 
Trường Đại học Thương Mại
 

(LLCT) – Du lịch về nguồn là một loại hình du lịch nhằm mục đích giáo dục truyền thống và tinh thần cách mạng. Đổi mới, sáng tạo trong phát triển du lịch về nguồn giúp mục đích giáo dục được thực hiện hiệu quả hơn mà không tạo cảm giác khô khan, nhàm chán cho du khách. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động du lịch về nguồn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển loại hình này theo hướng đổi mới, sáng tạo tại Việt Nam.
 

Đóng góp của cụ Nguyễn Văn Tố trong phong trào truyền bá quốc ngữ

TS ĐINH NGỌC QUÝ
 
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 

(LLCT) - Cụ Nguyễn Văn Tố - một chí sĩ yêu nước nhiệt thành, nhà văn hóa lớn với lòng yêu nước nồng nàn đã đến với cách mạng, trọn đời phấn đấu, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Cụ là người có công lao to lớn trong phong trào cổ động và truyền bá quốc ngữ theo chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương, góp phần xóa nạn mù chữ và xây dựng đời sống văn hóa mới trong nhân dân.
 

TS LÊ XUÂN HOA
 
Học viện Chính trị khu vực III

(LLCT) - Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên chịu sự tác động lớn của yếu tố luật tục. Luật tục của đồng bào một mặt đang tác động tích cực thúc đẩy quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở, mặt khác cũng đang tác động tiêu cực, kìm hãm quá trình này. Bài viết khái quát một số yếu tố trong luật tục của đồng bào đang tác động tiêu cực đến thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó đề xuất một số vấn đề cần được giải quyết nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ ở cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ, mã số: B.23-07.
 

Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân

ANOUSAY SAVATH
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đối ngoại nhân dân là một bộ phận hữu cơ thống nhất, không tách rời với hoạt động đối ngoại của Đảng và ngoại giao nhà nước của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Công tác này có những lợi thế, đặc thù riêng của Mặt trận các cấp khi không bị ràng buộc bởi các quy tắc, nghi lễ ngoại giao; có tính cởi mở, linh hoạt trong vận động, tuyên truyền, giải thích, thuyết phục nhân dân trong và ngoài nước đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào. Bài viết nêu cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn để Mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang trong tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.
 

Giá trị, hệ giá trị, xây dựng hệ giá trị quốc gia

 PGS, TS NGUYỄN THẾ KIỆT
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Để duy trì, tồn tại và phát triển lành mạnh theo xu hướng tiến bộ, tích cực trong đời sống xã hội, con người cần đến hệ thống các quy tắc, các giá trị, chuẩn mực xã hội khác nhau để điều chỉnh, định hướng các hoạt động xã hội và tự điều chỉnh hành vi cá nhân. Hệ giá trị quốc gia là một trong số đó. Bài viết làm rõ khái niệm giá trị, hệ giá trị và hệ giá trị quốc gia.
 

Thông tin tuyên truyền