Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Con đường xã hội chủ nghĩa - sự lựa chọn phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:32
5346 Lượt xem

Con đường xã hội chủ nghĩa - sự lựa chọn phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử

PGS, TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Trong hành trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy ở đó con đường cách mạng đúng đắn - con đường XHCN. Đây là sự lựa chọn đúng đắn và nhất quán của Hồ Chí Minh và Đảng ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam, nhờ đó cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, đặc biệt là những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong hơn 35 năm đổi mới. Từ thực tiễn của công cuộc đổi mới mà nhận thức của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn về mục tiêu và mô hình CNXH. Điều này đã được thể hiện sinh động, sâu sắc trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ khóa: con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền