Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:33
5349 Lượt xem

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TS NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Học viện Chính trị khu vực II

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Pháp quyền là giá trị phổ quát được các quốc gia hướng đến trong hoạch định và tổ chức thực tiễn phát triển đất nước hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hướng đến vận dụng và phát triển các giá trị pháp quyền để xây dựng nền pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, ban hành “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, pháp quyền Hồ Chí Minh là chỉ dẫn cho quá trình xây dựng và ban hành Chiến lược quan trọng này.

Từ khóa: pháp quyền; Hồ Chí Minh; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền