Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trí thức Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:41
3710 Lượt xem

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trí thức Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS, TS BÙI THỊ NGỌC LAN

ThS LÊ MINH PHƯƠNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở rà soát những văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trí thức nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ khóa: trí thức; đội ngũ trí thức; cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức.

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền