Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng tiến bộ và công bằng xã hội trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:32
1800 Lượt xem

Tư tưởng tiến bộ và công bằng xã hội trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

GS, TS PHAN KIM NGA

Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

PGS, TS NGUYỄN MINH HOÀN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết khái quát tư tưởng tiến bộ và công bằng xã hội trong tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết khẳng định, bằng tư duy lý luận sắc bén được hình thành qua thực tiễn lãnh đạo đất nước và dân tộc, trên nền tảng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Tổng Bí thư đã tiếp tục phát triển tư tưởng về tiến bộ và công bằng xã hội trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Từ khóa: công bằng xã hội; tiến bộ xã hội; chủ nghĩa xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền