Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Mô hình quản trị quốc gia của các nước Bắc Âu và kinh nghiệm
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:27
2717 Lượt xem

Mô hình quản trị quốc gia của các nước Bắc Âu và kinh nghiệm

TS NGUYỄN THANH SƠN

Viện Kinh tế chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Mô hình quản trị quốc gia của các nước Bắc Âu là một trường hợp điển hình về tính hiệu quả của lĩnh vực chính sách công. Từ việc phân tích mô hình quản trị quốc gia các nước Bắc Âu, bài viết rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam gồm: (i) tầm quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với một mô hình quản trị tốt; (ii) thành công của một mô hình quản trị quốc gia đề cao lợi ích cộng đồng; và (iii) sự cần thiết của việc xây dựng một bộ máy chính quyền địa phương có đủ năng lực để mở rộng thu hút các chủ thể xã hội tham dự.

Từ khóa: quản trị quốc gia; các nước Bắc Âu; mô hình quản trị quốc gia tham dự; mô hình quản trị quốc gia hợp tác. 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền