Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Tiếp cận từ phương diện đạo đức và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:27
2781 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Tiếp cận từ phương diện đạo đức và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta

PGS, TS NGUYỄN THẾ KIỆT
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TS KIỀU THỊ HỒNG NHUNG
Trường Đại học Phương Đông

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội từ tiếp cận đạo đức, bài viết tập trung làm rõ nội dung cơ bản và nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội: chủ nghĩa xã hội là lý trưởng tốt đẹp mà loài người sẽ đạt tới; chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu; đặc trưng bao trùm là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; chủ nghĩa xã hội đối lập với chủ nghĩa cá nhân nhưng không phủ nhận cá nhân. Từ đó bài viết khẳng định, dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã nhận thức ngày càng đúng đắn, sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội; đạo đức.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền