Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị - vấn đề trung tâm trong xây dựng thể chế phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam
(LLCT) - Nếu coi thể chế phát triển là những quy tắc chính thức và không chính thức quy định sự vận hành của các yếu tố nhằm đạt được mục đích phát triển đất nước, thì thể chế chính trị giữ vai trò trung tâm, quyết định.

Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới

(LLCT)- Trong những năm qua, các thế lực thù địch vin vào sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, vào sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, của sản xuất hiện nay... để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, từ thực tiễn đấu tranh tư tưởng - lý luận của V.I.Lênin để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác và thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam, có thể khẳng định rằng, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn có giá trị bền vững; chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất đáp ứng được nhiệm vụ lịch sử mà không một học thuyết nào có thể thay thế được.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân. Việc triển khai GDQPAN một cách toàn diện ở các cấp, các ngành là bước cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng CNXH ở Việt Nam. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã và đang tích cực thực hiện công tác GDQPAN trong toàn hệ thống. Trong quá trình thực hiện, công tác này đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ song vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

(LLCT) - Thực tiễn quản lý phát triển xã hội (PTXH) ở nước ta hiện nay cho thấy chúng ta mới chỉ có những yếu tố, bộ phận chủ yếu và những nguyên tắc quản lý riêng lẻ chứ chưa có một mô hình quản lý xã hội như một thiết chế ổn định, được thể chế hóa, có chức năng điều tiết bảo đảm sự PTXH ổn định, tiến bộ và có thể linh hoạt điều chỉnh trước những thay đổi trong thực tiễn. Do đó, rất cần có nhận thức rõ ràng về PTXH và quản lý PTXH;  Xác định khuôn khổ nội dung, chủ thể quản lý PTXH cũng như phương thức gắn kết các yếu tố, bộ phận cấu thành và thể chế hóa thành một mô hình quản lý PTXH hiệu quả ở cấp quốc gia.

 

(LLCT)- Đồng chí Nguyễn Chí Diểu là người cộng sản kiên trung, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, đã có những đóng góp quan trọng đối với việc khôi phục tổ chức đảng và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng ở Trung Kỳ. Đồng chí đã được Đảng tin tưởng giao giữ những chức vụ quan trọng, như: Bí thư Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ (3-1937), Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (3-1938)... Đồng chí Nguyễn Chí Diểu đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho dân, cho nước; là tấm gương mẫu mực của đạo đức cách mạng.

Giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(LLCT)- Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng giải quyết tốt vấn đề dân tộc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nhiều nơi vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết tốt vấn đề dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự ổn định chính trị và gia tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Chính sách đối ngoại của Ấn Độ hiện nay và tác động đến an ninh chính trị của Việt Nam

(LLCT) - Từ khi Thủ tướng N.Modi lên cầm quyền, chính sách đối ngoại của Ấn Độ có sự điều chỉnh từ chú trọng lĩnh vực chính trị sang lĩnh vực kinh tế; ưu tiên, tăng cường thúc đẩy quan hệ rộng rãi với phương Tây, nhất là các nước lớn. Ấn Độ đã tập trung thực hiện chính sách đối ngoại với 6 đặc điểm nổi bật: 1) Ấn Độ trên hết; 2) Ưu tiên vùng lân cận; 3) Vượt qua những chướng ngại lịch sử; 4) Từ thực hiện quy tắc đến tạo ra quy tắc; 5) Ấn kiều của Ấn Độ; 6) Tăng cường kết nối văn hóa. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ đã tạo điều kiện cho Việt Nam có lợi thế quan trọng trong việc thực thi chính sách đối ngoại “đa phương hóa”, “đa dạng hóa” nhằm tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước; tạo điều kiện cho Việt Nam “cân bằng chiến lược” trong quan hệ với các nước lớn...

 

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.