Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới
(LLCT) - Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy được bài học này cần thống nhất một số định hướng: phải luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết; kế thừa tinh thần đem…

Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về dân vận chính quyền

(LLCT) - Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về dân vận chính quyềnTrong bài báo “Dân vận” năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(1). Người còn chỉ rõ: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v..) đều phải phụ trách dân vận(2). Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minhđánh giá rất cao vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền trong điều kiện Đảng cầm quyền. Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác dân vận chính quyền có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đều có thể vận dụng được tùy theo phạm vi và chức trách của mình.

Một số giải pháp tăng cường liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp

(LLCT) - Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là yêu cầu khách quan dựa trên những nguyên lý giáo dục: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục của nhà trường gắn liền với giáo dục của gia đình và xã hội”, “Nhà trường đào tạo cái xã hội cần chứ không phải đào tạo cái nhà trường có”... Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề này chưa được các chủ thể nhìn nhận một cách thấu đáo, sự liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp diễn ra khá hời hợt, manh mún, hiệu quả chưa cao, hệ quả là tạo nên sự mất cân đối nghiêm trọng về cung- cầu nhân lực chất lượng cao.

Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) của Nhật Bản vào nông nghiệp Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đây là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giải quyết các vấn đề xã hội, việc làm; cải thiện thu nhập, đồng thời nâng cao trình độ khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản lý cũng như chất lượng nguồn lao động.

(LLCT) - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh, khát vọng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. 70 năm đã đi qua, tác phẩm bất hủ này của Người vẫn giữ nguyên giá trị, có ý nghĩa soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.     

Xác lập triết lý văn hóa công vụ trong cải cách hành chính nhà nước

(LLCT) - Trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính nhà nước được lấy làm trọng tâm. Bắt đầu từ những mô hình thí điểm về chấn chỉnh thủ tục hành chính đến Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, được xây dựng một cách quy mô cho đến nay, diễn ra đã hơn 20 năm. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, cải cách hành chính nhà nước tiến hành chậm, những kết quả đạt được còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, đổi mới toàn diện theo chủ trương của Đảng.

(LLCT) - Ngân sách nhà nước (NSNN) được hình thành chủ yếu từ nguồn thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Sử dụng NSNN phải bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, công bằng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp đổi mới và yêu cầu nâng cao đời sống nhân dân. Chính vì vậy, việc sử dụng NSNN được pháp luật quy định chặt chẽ và bảo đảm thực hiện trong thực tế.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”

(LLCT) -  Ngày 18-1-2017, tại Nam Định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo.

 

Trách nhiệm công vụ

(LLCT) - Trong văn bản pháp lý ở nước ta hiện nay, khái niệm trách nhiệm công vụ được sử dụng với một số nghĩa khác nhau.

Cùng bạn đọc

Liên kết