Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới
(LLCT) - Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy được bài học này cần thống nhất một số định hướng: phải luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết; kế thừa tinh thần đem…

Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về dân vận chính quyền

(LLCT) - Thực hiện chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về dân vận chính quyềnTrong bài báo “Dân vận” năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(1). Người còn chỉ rõ: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v..) đều phải phụ trách dân vận(2). Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minhđánh giá rất cao vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền trong điều kiện Đảng cầm quyền. Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác dân vận chính quyền có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đều có thể vận dụng được tùy theo phạm vi và chức trách của mình.

Một số giải pháp tăng cường liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp

(LLCT) - Liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp là yêu cầu khách quan dựa trên những nguyên lý giáo dục: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục của nhà trường gắn liền với giáo dục của gia đình và xã hội”, “Nhà trường đào tạo cái xã hội cần chứ không phải đào tạo cái nhà trường có”... Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề này chưa được các chủ thể nhìn nhận một cách thấu đáo, sự liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp diễn ra khá hời hợt, manh mún, hiệu quả chưa cao, hệ quả là tạo nên sự mất cân đối nghiêm trọng về cung- cầu nhân lực chất lượng cao.

Khắc phục hạn chế trong đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

(LLCT) - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra: “Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để hoàn thành mục tiêu đó, Đại hội xác định nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đạt 6,5-7%. Theo các chuyên gia, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần khoảng 10.218-10.978 nghìn tỷ đồng, bằng  32-34% GDP, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cần phải huy động khoảng 1.410-1.546 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,8-14,1% tổng nguồn vốn.

(LLCT) - Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam đều lần lượt thất bại và bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Trong bối cảnh đó, nhiều thanh niên yêu nước tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và đi theo xu hướng cách mạng cộng sản. Trong số đó có Nguyễn Phong Sắc -từ một trí thức yêu nước chân chính sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và trở thành người cộng sản kiên cường, mẫu mực.

(LLCT) - Mặc dù C.Mác hầu như không trực tiếp viết gì đề cập đến chủ đề gia đình và giới, nhưng “Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và Nhà nước” (1884), tác phẩm mà ông viết chung cùng Ph.Ăngghen, vẫn luôn được coi là tác phẩm tiên phong viết về lịch sử của gia đình. Nó cũng được coi là căn cứ lý luận cơ bản và quan trọng của những người theo lý thuyết nữ quyền mácxít.

Từ chính sách đối ngoại hướng Đông của Ấn Độ, nhìn lại quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ 45 năm qua

(LLCT) - Ấn Độ là quốc gia ở khu vực Nam Á, có diện tích 3.287.590 km2, dân số đứng thứ hai thế giới, nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới xét theo GDP danh nghĩa (2016) và lớn thứ ba thế giới xét theo sức mua tương đương (PPP). Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước Việt Nam - Ấn Độ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và thủ tướng G.Nêru đặt nền móng từ những thập niên đầu thế kỷ XX, quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ phát triển ngày càng tốt đẹp, Ấn Độ luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ tích cực, hiệu quả.

Tọa đàm khoa học: “Đồng chí Nguyễn Phong Sắc – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”

(LLCT) – Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc, ngày 24-1-2017, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học: “Đồng chí Nguyễn Phong Sắc – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”. PGS, TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng; PGS, TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học chủ trì Tọa đàm.

Trách nhiệm công vụ

(LLCT) - Trong văn bản pháp lý ở nước ta hiện nay, khái niệm trách nhiệm công vụ được sử dụng với một số nghĩa khác nhau.

Cùng bạn đọc

Liên kết