Di sản của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu bài viết của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 Công tác vận động trí thức của Đảng - Thành tựu và một số vấn đề đặt ra

(LLCT) - Kế thừa truyền thống văn hiến của dân tộc, vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về trí thức, ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã chủ trương đoàn kết, tập hợp lực lượng trí thức trong khối đại đoàn kết dân tộc để phục vụ sự nghiệp cách mạng. Trong thời kỳ đổi mới, công tác vận động trí thức của Đảng có nhiều đổi mới. Nhờ đó, đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, công tác vận động, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đặt ra những yêu cầu mới, bức thiết.

Sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học

(LLCT) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những chuyển biến có tính cách mạng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực đào tạo. Trong xu thế đó, các trường đại học cần phải nhận thức sâu sắc và chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi phương thức đào tạo trong thời kỳ công nghệ số. Đào tạo trực tuyến được xem là sự lựa chọn tối ưu trong bối cảnh hiện nay. Bài viết làm rõ sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học và đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả đào tạo trực tuyến các môn học này.

 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay

(LLCT) - Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung và di sản văn hóa tộc người thiểu số nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tây Bắc là khu vực có nhiều tộc người thiểu số với nền văn hóa đa dạng, là một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo tồn, phát huy nguồn di sản đặc biệt này để phát triển đã đạt được nhiều kết quả nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập. Từ đánh giá những kết quả cũng như hạn chế, bài viết đưa ra một số kiến nghị để bảo tồn, phát huy tốt hơn di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc.

Yêu sách của nhân dân An Nam - Sự thức tỉnh về quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và hiện thực lịch sử

(LLCT) - Cách đây đúng 100 năm, Nguyễn Ái Quốc thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pari (Pháp) gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxây. Mặc dù không được chấp nhận, nhưng bản Yêu sách như một ''quả bom'' đã làm chấn động dư luận nước Pháp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, những người đến từ một nước thuộc địa ngang nhiên đứng ra đòi quyền lợi chính đáng cho dân tộc mình ngay tại “chính quốc”. 

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch

(LLCT) - Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nêu ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 35, Đảng đã xác định mục tiêu, phương châm chỉ đạo xuyên suốt và thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra. Trong đó, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là một giải pháp cấp thiết. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực này của cán bộ, đảng viên.

Chính sách của chính quyền Donald Trump đối với Ấn Độ trong bối cảnh Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

(LLCT) - Trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ được Chính quyền Donald Trump coi là quốc gia chủ chốt giúp Mỹ bảo vệ lợi ích tại khu vực và duy trì vị thế thống trị thế giới. Bằng những hành động cụ thể trên cả ba mặt trận ngoại giao, kinh tế, quân sự, Mỹ khai thác tối đa mâu thuẫn Ấn - Trung, lôi kéo Ấn Độ về phía mình để kiềm chế Trung Quốc. Đồng thời, với chính sách đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, Ấn Độ đang trở thành một thị trường béo bở cho các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ. Sự tương đồng về lợi ích, ý chí của lãnh đạo hai nước đang góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ - Ấn ngày càng trở nên khăng khít hơn. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Chính quyền Donald Trump đang coi Ấn Độ là nhân tố cân bằng quyền lực tại châu Á và là quốc gia quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.