Đối ngoại đa phương trong phát huy lợi thế địa chính trị Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) -  Đại dịch Covid-19 và những hệ lụy của nó đang làm tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, tác động nhiều mặt và sâu rộng đến nước ta. Triển khai công tác đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam phát huy đối ngoại đa phương trong khai thác những lợi thế địa chính trị, đóng góp to lớn vào tiến trình vận động của cấu trúc an ninh tại khu vực, nhằm tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. 

Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật quân sự

(LLCT) - Trong tình hình hiện nay trênthế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới cùng nhữngyêu cầu nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.Chính vì vậygiáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho đoàn viên thanh niên nói chung và trong các nhà trường quân đội nói riêng là một trong những việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Bài viết làm rõ những điểm mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay.

Đánh giá công chức phường ở Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đánh giá là khâu có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ. Thời gian qua, ủy ban nhân dân các phường của Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh luôn thực hiện nghiêm túc các quy định trong đánh giá công chức phường, góp phần vào xây dựng đội ngũ này đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Bài viết phân tích ưu điểm, hạn chế trong hoạt động đánh giá công chức các phường của Quận 12, từ đó đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn công tác này.

Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh

(LLCT) - Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) - một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, thể hiện khát vọng và tầm nhìn thời đại của Người, vẫn giữ nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Trong hành trình hội nhập cùng nhân loại đi đến tương lai, chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn giá trị nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng, quyết tâm và kiên trì phấn đấu thực hiện tiêu chí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam mà Người đã chỉ ra để đất nước ta vững bước cùng nhân loại tiến vào tương lai.

Dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội

(LLCT) - Dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng là trụ cột có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong xã hội. Bài viết tập trung luận giải mối quan hệ giữa dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng và dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong xã hội ở nước ta hiện nay.

Phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

(LLCT) - Bảo đảm an ninh, trật tự là điều kiện tiên quyết, tạo môi trường ổn định cần thiết để kết nối Việt Nam và các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhiều loại tội phạm lợi dụng vấn đề này để tăng cường hoạt động gây bất ổn cho tình hình an ninh trật tự, nhất là các loại tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng diễn biến phức tạp và chứa đựng nhiều nhân tố gây bất ổn, khó lường. Bài viết đưa ra một số giải pháp để chủ động phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.

Thông tin tuyên truyền