Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII
(LLCT) - Đại hội XII tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề cơ bản. Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội có nhiều quan điểm và giải pháp mới: Nội dung về công tác xây dựng Đảng được nhấn mạnh và đặt…

Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

(LLCT) - Đại hội XII tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề cơ bản. Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội có nhiều quan điểm và giải pháp mới: Nội dung về công tác xây dựng Đảng được nhấn mạnh và đặt đúng tầm quan trọng; đã xác định phương hướng chung về công tác xây dựng Đảng cả nhiệm kỳ; xác định 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, trong đó có 2 nhiệm vụ mới, 8 nhiệm vụ còn lại đều được bổ sung, phát triển nhấn mạnh so với Đại hội XI.

Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở khu vực Tây Nguyên

(LLCT) - Khu vực Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng, với diện tích 54.474 km2, dân số khoảng trên 5 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 33,5%. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước. Hiện nay, Tây Nguyên có cư dân của 63 tỉnh thành và 54 dân tộc sinh sống, trong đó có 12 dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ. Với đặc thù như vậy, Tây Nguyên có những nét khác biệt so với các khu vực khác ở nước ta về nguồn cán bộ, về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡnglý luận chính trị - hành chính cho cán bộ là người DTTStrong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Kinh nghiệm của một số nước về phòng, chống tham nhũng

(LLCT) - Tham nhũng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: là trở lực lớn đối với quá trình phát triển; gây thiệt hại rất lớn về tài sản của nhà nước, của tập thể và của công dân; xâm phạm, thậm chí làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hoá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.

(LLCT) Đồng chí Nguyễn Phong sắc là một chiến sĩ cộng sản thuộc lớp người tiên phong thời dựng Đảng đã góp phần đưa cách mạng nước ta đi theo con đường mới dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam. Bài viết này mong muốn góp phần làm làm rõ những cống hiến quan trọng của đồng chí trong tiến trình đó.

(LLCT) - John Locke (1632 - 1704), nhà triết học duy vật người Anh, có những cống hiến to lớn trong các lĩnh vực chính trị và pháp luật. Từ phương diện này, ông được xem là một nhà tư tưởng khởi nguồn cho cách mạng dân chủ tư sản. Ba cuộc cách mạng lớn của thế kỷ XVII và XVIII: Cách mạng Anh, Cách mạng Mỹ và Cách mạng Pháp đều bắt rễ từ tư tưởng về “pháp quyền tự nhiên” của John Locke.

Bối cảnh mới và một số ưu tiên trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ hiện nay

(LLCT) - Thế giới nhiều biến đổi khó lường. Con đường phát triển bền vững của mỗi dân tộc không bằng phẳng, quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ cũng vậy. Nhưng quan hệ đó sẽ đạt nhiều thành công nếu cả hai nước Việt Nam và Ấn Độ vươn lên mạnh mẽ, nắm bắt thời cơ phát triển.

(LLCT) - Ngày 28-3-2017, Viện Kinh tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Hoàn thiện thể chế kinh tế hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện và PGS, TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế đồng chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Công nghiệp văn hóa

(LLCT) - Công nghiệp văn hóa gồm các ngành sản xuất và phân phối một cách thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ có ý nghĩa văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, đa phần mọi người vẫn thường bị nhầm lẫn, chồng chéo giữa CNVH và công nghiệp sáng tạo (CNST). Bên cạnh đó, CNVH bao gồm những ngành, lĩnh vực nào? Điều này vẫn chưa được phân định rõ ràng và thống nhất.

Cùng bạn đọc

Liên kết