Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam
(LLCT) - Cách mạng Tháng Mười Nga là đòn giáng thứ nhất vào chính diện của chủ nghĩa đế quốc ngay trên nước Nga, khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa tư bản và Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là trận tiến công thắng lợi đầu tiên chọc thủng khâu trọng yếu của hệ thống thuộc địa thế giới. Cả hai cuộc cách mạng đều…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở tỉnh Hưng Yên

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có đào tạo bồi dưỡng lý uận chính trị, đóng vai trò, vị trí quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác này cũng đang có nhiều yêu cầu mới, đặt ra những vấn đề về tổ chức và hoạt động của các Trường chính trị tỉnh, thành phố.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên (qua thực tế tỉnh Bắc Giang)

(LLCT) - Tham gia xây dựng Đảng, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Đồng thời, công tác phát triển đảng viên là đoàn viên có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Phát triển đồng bộ các loại thị trường góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

(LLCT) - Phát triển thị trường là một yếu tố quan trọng để phát triển sản xuất hàng hóa, suy rộng ra là điều kiện của sự phồn thịnh kinh tế - xã hội. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển các thị trường là yêu cầu, là nhiệm vụ quan trọng.

(LLCT) - Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, Nhà nước Xôviết ra đời, đã làm cho học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành hiện thực sinh động, cổ vũ giai cấp vô sản các nước trên thế giới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Cách mạng Tháng Mười đã để lại cho cách mạng thế giới những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Một trong những bài học đó là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản - đội tiền phong của giai cấp vô sản.

(LLCT) - Trách nhiệm giải trình với nghĩa “Khả quy trách nhiệm” nhằm phòng ngừa, hạn chế sự lạm dụng quyền lực được ủy nhiệm, góp phần nâng cao sự “chính danh” hay là tính chính đáng (legitimacy) của sự cầm quyền đại diện (chính phủ) đối với người chủ quyền lực là nhân dân.