Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

(LCCT) - Sáng 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội là hệ thống những quan điểm toàn diện, sâu sắc về những chính sách nhằm giúp người dân phòng ngừa, khắc phục, hạn chế những rủi ro trong cuộc sống. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội, sự vận dụng tư tưởng của Người trong thực tiễn hiện nay.

Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

(LLCT) - Xây dựng trường chính trị chuẩn xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh. Ngày 19-5-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực của hệ thống trường chính trị, vai trò quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Đổi mới nội dung, phương pháp phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(LLCT) - Từ đánh giá thực tế thực hiện phản biện xã hội (PBXH) của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tại các địa phương, bài viết khái quát thực trạng PBXH của Mặt trận các cấp, nêu những kết quả, hạn chế trên một số phương diện, từ đó đề xuất các giải pháp bảo đảm và phát huy hơn nữa vai trò PBXH của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Quang Đạo trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam

(LLCT) - Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, trên vùng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo sớm được giác ngộ cách mạng và đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách được giao. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đồng chí (8/8/1921- 8/8/2021), bài viết góp phần tri ân những đóng góp to lớn của một trong những lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

(LLCT) - Trong thời gian qua, hoạt động đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền của Việt Nam đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, thúc đẩy quan hệ với các đối tác, bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết làm rõ quan niệm, đối tượng, đặc điểm đối thoại, đấu tranh về nhân quyền; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực này. Từ đó, đề xuất cách thức tiến hành đối thoại, đấu tranh với các tổ chức quốc tế, các tổ chức và cá nhân thù địch trong và ngoài nước.

Những ưu tiên trong chính sách an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden

(LLCT) - Tổng thống J.Biden nhậm chức trong bối cảnh hệ thống chính trị Mỹ đang có nhiều bất ổn, cùng với những thách thức về kinh tế và sức khỏe người dân do hậu quả của đại dịch Covid-19. Chính quyền mới của ông J.Biden vạch ra lộ trình mới cho chính sách an ninh trong và ngoài nước Mỹ như thế nào? Đâu là những ưu tiên trong chính sách an ninh của chính quyền Biden trong nhiệm kỳ này? Bài viết đưa ra câu trả lời cho những vấn đề này và chỉ ra những thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Biden so với chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống D.Trump cũng như những thách thức mà chính quyền mới phải đối mặt để củng cố quyền lực và vai trò lãnh đạo của nước Mỹ. 

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.

Thông tin tuyên truyền