Nhận thức lý luận về văn hóa, xã hội, con người: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
(LLCT) - Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, toàn diện. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người, nhận thức lý luận của Đảng ta cũng đã có những thành tựu không nhỏ, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn…

(LLCT) - Khi đề cập đến triết học duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, C.Mác và Ph.Ăngghen đã bàn luận khá sâu sắc về vấn đề tôn giáo. Nhiều phát hiện của C.Mác và Ph.Ăngghen về vấn đề tôn giáo theo quan điểm duy vật lịch sử và trên lập trường giai cấp vô sản cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị khoa học, nhưng không tránh khỏi giới hạn của lịch sử. Bài viết góp phần làm sáng tỏ những giá trị và hạn chế của chủ nghĩa Mác về vấn đề tôn giáo ở ba phương diện: nguồn gốc và bản chất của tôn giáo, quy luật phát triển của tôn giáo, và tương lai.

 

Cơ hội đi học ở Việt Nam - Từ cải cách giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

(LLCT) - Việc thực hiện chính sách đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo đòi hỏi phải tiếp tục củng cố, phát huy thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và tiến tới phổ cập trung học phổ thông. Tiến bộ xã hội, công bằng xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa trong chính sách, chiến lược giáo dục cần được thực hiện thông qua việc củng cố, duy trì và mở rộng các cơ hội giáo dục từ mầm non đến đại học.

(LLCT) - Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả việc cách hành chính mà trọng tâm là việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nhờ đó, đã góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

 Giá trị lý luận và thực tiễn của “Thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội” với công tác thi đua - khen thưởng hiện nay

(LLCT) - Thời kỳ hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phong trào thi đua yêu nước cần đa dạng và phong phú. Việc thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, trong đó, có yêu cầu cần tiếp tục học tập, nghiên cứu Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

(LLCT) - Vai trò và trách nhiệm của báo chí đối với mọi lĩnh vực đời sống xã hội đã được thừa nhận và khẳng định trong đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với tôn chỉ, mục đích hoạt động đã được hiến định, báo chí nước ta đã đồng hành cùng tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong hơn 90 năm qua, với những đóng góp to lớn. Trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, báo chí đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm quan trọng trong khâu “then chốt” của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

(LLCT) - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trumpchưa một lần đề cập đến cụm từ “Chiến lược Đại Trung Đông mới” nhưng những động thái của ông Trump tại khu vực kể từ khi cầm quyền ngày 20-1-2017 cho thấy, ông chủ Nhà Trắng đã lặng lẽ thực hiện chiến lược của các tổng thống tiền nhiệm, bởi tư duy “chia nhỏ để dễ trị” và “Trung Đông đừng bao giờ ngừng chiến sẽ tốt hơn” vẫn hiện hữu, khiến giới nghiên cứu và dư luận quan tâm.

Kinh tế biển

(LLCT) - Cho đến nay, việc xác định khái niệm và vai trò của kinh tế biển vẫn là vấn đề còn chưa thống nhất. Có nhiều quan niệm khác nhau về kinh tế biển, tùy theo hướng tiếp cận và cách nhìn riêng phụ thuộc vào giá trị đóng góp của các ngành kinh tế biển đối với mỗi quốc gia.