Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay
(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”(1), sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Bài viết…

Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường sinh thái

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Mỗi lời nói, hành động của Người đều hướng tới lợi ích thiết thực của con người, hướng tới sự hài hòa giữa con người, xã hội với thiên nhiên, trong đó việc bảo vệ môi trường sinh thái cũng không nằm ngoài mục đích đó. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái được thể hiện rõ thông qua đời sống sinh hoạt của Người, những bài viết, bài nói, những phong trào, những lời khuyên răn đối với nhân dân, cán bộ. Đến cuối đời, trong những lời dặn dò trong Di chúc, Bác cũng không quên đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái.

(LLCT) - Đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng mang tính quyết định đến quá trình đào tạo cán bộ. Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị Khu vực III đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu chính trị của Học viện. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của tình hình mới, chất lượng đội ngũ giảng viên cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần khắc phục. Bài viết khái quát vai trò của đội ngũ giảng viên, phân tích thực trạng và kiến nghị những định hướng cơ bản nhằm đổi mới chất lượng đội ngũ giảng viên ở Học viện Chính trị Khu vực III hiện nay.

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản của Học viện. Nhờ đó, đội ngũ này đã ngày càng trưởng thành, không ngừng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ thiết thực, hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Bài viết, trên cơ sở phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản của Học viện hiện nay.

Từ Điện Biên Phủ đến Giơnevơ - Con đường kết thúc chiến tranh của Pháp ở Việt Nam

(LLCT) - Trận Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ là hai sự kiện trực tiếp kết thúc cuộc chiến tranh hơn 3000 ngày của Pháp ở Việt Nam. Bài viết tập trung luận giải ý định, mục tiêu của Pháp và Việt Nam đối với Điện Biên Phủ, Giơnevơ, rút ra những nhận xét, đánh giá xung quanh hai sự kiện này và ý nghĩa của nó đối với quan hệ Việt - Pháp hôm nay.

(LLCT) - Bài viết nêu định nghĩa “chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam” và khẳng định: Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam giải quyết hàng loạt vấn đề về văn hóa và phát triển. Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam là một trong những giá trị cốt lõi của văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam, được hình thành và phát triển trong lịch sử dựng nước, giữ nước và mở cõi của dân tộc Việt. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ, phát huy chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam, nhằm khơi dậy những động lực xã hội, vốn xã hội, nhằm giải quyết tối ưu giữa cái cá nhân, cái cộng đồng với toàn dân tộc; giữa dân tộc và quốc tế; giữa lịch sử, hiện tại và tương lai; giữa tồn vong và phát triển.

Nợ công tăng cao - Nguy cơ đẩy thế giới vào vòng khủng hoảng mới

(LLCT) - Báo cáo kinh tế toàn cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế cho thấy, năm 2019, triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ ảm đạm, tăng trưởng giảm, trong khi nhiều yếu tố bất định tăng, như: chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, sự khó lường trong chính sách của Mỹ, tốc độ tăng trưởng của châu Á chậm lại, nhiều Ngân hàng Trung ương trên thế giới tăng lãi suất liên tục, v.v.. Trong bối cảnh đó, nợ công được xem là “quả bom hẹn giờ” có thể phát nổ, tàn phá nhiều nền kinh tế và thậm chí đẩy thế giới vào vòng xoáy khủng hoảng mới.

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.