Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xây dựng văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam

(LLCT) - Ở Việt Nam, tiếp cận vi mô về phát triển văn hóa xem xét học tập suốt đời và đổi mới giáo dục hệ các giá trị, chuẩn mực, kỹ năng văn hóa và tiếp cận vĩ mô về phát triển văn hóa với trọng tâm là phát triển hệ thống văn hóa, công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa đều cho thấy mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và xây dựng văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Xây dựng văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam theo hướng xây dựng xã hội học tập, đổi mới giáo dục ở cấp độ vi mô và phát triển hệ thống văn hóa, công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa trên cấp độ vĩ mô.

Vai trò của Xã hội học trong quản trị công

(LLCT) - Các nhà nghiên cứu trên thế giới về quản trị công đều khẳng định một phần nền tảng lý luận của quản trị công được xây dựng trên tri thức xã hội học tổ chức và lý thuyết mạng lưới. Tri thức xã hội học tổ chức góp phần quan trọng trong việc thiết kế và tái thiết kế tổ chức, bộ máy, quy trình hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của quản trị công... Do vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lý thuyết và thực nghiệm để đưa xã hội học tổ chức nói riêng và xã hội học nói chung phù hợp với vị thế của một trong các khoa học nền tảng cho nghiên cứu quản trị công.

Bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội

(LLCT) - Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng và yêu cầu mới trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và phẩm chất chính trị đối với công chức nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Thành phố Hà Nội quan tâm hàng đầu. Bài viết khái quát thực trạng công tác bồi dưỡng công chức và bước đầu đưa ra các giải pháp tăng cường công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính Thành phố Hà Nội hiện nay.

Một số xu hướng nổi bật của thế giới do đại dịch COVID -19 và những tác động đối với Việt Nam trong thời gian tới

(LLCT) - Dịch bệnh COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc (tháng 12-2019) đến nay đã lan rộng ra các quốc gia và trở thành đại dịch nguy hiểm, tác động sâu rộng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, y tế, quá trình toàn cầu hóa... đối với sự phát triển toàn thế giới hiện nay và trong thời gian tới. Theo Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres, tác động của đại dịch COVID-19 là thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá và dự báo một số xu hướng nổi bật của tình hình thế giới qua đại dịch COVID-19 và những tác động đối với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

(LLCT) - Cao trào cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930-1931) là phong trào cách mạng đầu tiên của quần chúng công - nông, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng Xô viết Nghệ - Tĩnh đã khẳng định sức mạnh của quần chúng công - nông, chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam, góp phần rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này. 90 năm đã trôi qua, nhưng giá trị, ý nghĩa to lớn của Xô viết Nghệ-Tĩnh vẫn mãi được ghi nhớ như một dấu mốc quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Một số giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

(LLCT) - Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền các thông tin xấu, độc và các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng (chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, chúng ta cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sử dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tổ chức xã hội; nâng cao trách nhiệm các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan ở Cục Kiểm tra - Thanh tra, Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

(LLCT) - Chất lượng đội ngũ sĩ quan của Cục Kiểm tra - Thanh tra (KT-TT), Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào giai đoạn 2016 - 2020 được đánh giá trên các mặt: số lượng, cơ cấu; trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc; mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự tín nhiệm của lãnh đạo và đồng nghiệp. Bài viết tập trung lãm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan của Cục KT-TT, Bộ An ninh CHDCND Lào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.

Thông tin tuyên truyền