Văn hóa chính trị trong xây dựng năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

(LLCT) - Văn hóa chính trị có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị nói chung và hoạt động chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền nói riêng. Bài viết làm rõ những chỉ dẫn của lãnh tụ V.I.Lênin về vị trí, vai trò của văn hóa chính trị trong việc xây dựng năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền.

Mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(LLCT) - Ở Việt Nam, sau gần 35 năm đổi mới, mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân từng bước được điều chỉnh phù hợp với trình độ của nền kinh tế và cam kết hội nhập quốc tế, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đang cản trở sự phát triển của đất nước. Bài viết phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân trong mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân ở Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị giải quyết hài hòa mối quan hệ này trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Góp ý đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển tầm nhìn, tư duy chiến lược, cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiện đại... cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.Trong những năm qua, Học viện đã thực hiện tốt sứ mệnh này và luôn chú trọng điều chỉnh, bổ sung, đổi mới nội dung, chư­ơng trình đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, để phù hợp với xu thế phát triển, đòi hỏi Học viện phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới toàn diện, trong đó có đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới

(LLCT) - Công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là công tác cơ bản, chiến lược, lâu dài của lực lượng Công an nhân dân nhằm vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Chính vì thế, việc tăng cường công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là ưu tiên hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay.

Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và giá trị thời đại

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng phong phú, sôi động của Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta nhiều “Di sản” quý báu, trong đó, những sáng tạo lý luận của Người về cách mạng giải phóng dân tộc là một dấu ấn nổi bật, góp phần tạo nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời có giá trị thời đại sâu sắc.

Nhận diện những nguy cơ đe dọa sự sống còn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta

(LLCT) - Xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải xác định rõ những động lực thúc đẩy cũng như những nhân tố cản trở đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích làm rõ những nguy cơ đang đe dọa đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, mối quan hệ giữa các nguy cơ này. 

Vai trò của Tổng thống Nursultan Nazarbayev trong quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Kazakhstan 30 năm qua

(LLCT) - Trong gần 30 năm lãnh đạo đất nước, Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã có công lao to lớn đưa Kazakhstan trở thành quốc gia phát triển và ổn định nhất khu vực Trung Á. Về mặt ngoại giao, dấu ấn của Tổng thống Nursultan Nazarbayev là rất rõ nét, được phản ánh qua chính sách đối ngoại hòa bình, tích cực, cân bằng, đa phương hóa trên cơ sở phát huy vị trí trung tâm của Kazakhstan ở lục địa Á - Âu. 

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.

Thông tin tuyên truyền