Tính khoa học và tính cách mạng của  chủ nghĩa Mác và ý nghĩa thời đại
(LLCT) - Chủ nghĩa Mác ra đời là một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử tư tưởng nhân loại, nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của sự phát triển xã hội. Chủ nghĩa Mác là khoa học để làm cách mạng, có sự thống nhất hữu cơ, nội tại giữa khoa học và cách mạng, cách mạng và khoa học. Nhờ đó, học thuyết Mác đã vượt lên…

Thách thức trong kiến tạo hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Văn hóa Việt Nam là thành quả của quá trình lao động sáng tạo, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử, hình thành nên bản sắc văn hóa độc đáo, kết tinh thành hệ giá trị cao đẹp. Hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế đã mang lại nhiều cơ hội để tạo dựng những giá trị tích cực, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, song cũng đặt ra không ít thách thức. Việc nhận diện thách thức trong quá trình kiến tạo hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay là việc làm cần thiết, để văn hóa thực sự trở thành động lực, là sức mạnh nội sinh quan trọng trong quá trình phát triển bền vững đất nước.

Trường chính trị các tỉnh Tây Nguyên đổi mới nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới

(LLCT) Nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở các trường chính trị tỉnh, thành phố hiện nay. Mặc dù thời gian qua, công tác này đã đạt được những kết quả tích cực song chưa thật sự xứng tầm với chức năng, tiềm lực của các trường chính trị. Do vậy, cần có các giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các trường chính trị khu vực Tây Nguyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát triển giáo dục dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum: thực trạng và những vấn đề đặt ra

(LLCT) - Kon Tum nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, được tái lập lại vào tháng 8-1991; là tỉnh có vị trí quan trọng với 28 dân tộc anh em, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 55% dân số. Xác định “giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong những năm qua tỉnh Kon Tum đã dành nhiều quan tâm cho sự nghiệp giáo dục dân tộc thiểu số (DTTS) và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, giáo dục DTTS còn nhiều khó khăn, thách thức cần khắc phục.

Phong cách Tôn Đức Thắng

(LLCT) - Phong cách Tôn Đức Thắng được hình thành và hoàn thiện từ tinh hoa dân tộc mà cốt lõi là văn hóa Nam Bộ với quá trình tu dưỡng, hoạt động trong phong trào công nhân, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Phong cách Tôn Đức Thắng là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng.

(LLCT) - Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) là một công việc rất quan trọng trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác đánh giá cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập, dẫn đến đội ngũ cán bộ đông nhưng không mạnh, trong đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống…Do vậy, cần sớm đổi mới nội dung, cách thức và trách nhiệm trong đánh giá cán bộ.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng

(LLCT) - Trong những năm qua, Việt Nam, Lào, Campuchia đã tích cực triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, song vẫn dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa ba nước. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng thời gian qua là sự nỗ lực của ba nước trong việc tìm kiếm mô hình phát triển và hợp tác liên kết. Để đẩy mạnh hợp tác, liên kết lên tầm cao mới, cần tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, tăng cường phối hợp giữa ba nước trong triển khai các chương trình hợp tác song phương và đa phương.

Kinh tế biển

(LLCT) - Cho đến nay, việc xác định khái niệm và vai trò của kinh tế biển vẫn là vấn đề còn chưa thống nhất. Có nhiều quan niệm khác nhau về kinh tế biển, tùy theo hướng tiếp cận và cách nhìn riêng phụ thuộc vào giá trị đóng góp của các ngành kinh tế biển đối với mỗi quốc gia.