Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(LLCT) - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ các quan điểm, chủ trương xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tư duy mới của Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân, xây dựng Quân đội của dân, do nhân dân và vì nhân dân; vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức tinh, gọn, mạnh.

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(LLCT) - Từ khi ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi trở thành Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, cùng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Đảng ta luôn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cầm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Nhờ đó, năng lực cầm quyền của Đảng từng bước được nâng cao, trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Bài viết làm rõ vai trò cầm quyền và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay

(LLCT) - Sau khi đưa ra quan niệm về năng lực tư duy, phát triển năng lực tư duy phản biện, vai trò, nội dung, sự cần thiết phải phát triển năng lực tư duy phản biện, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát triền năng lực tư duy phản biện trong học tập, rèn luyện của học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay. 

Vấn đề xã hội nổi bật trước diễn biến mới của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

(LLCT) - Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam với biến thể Delta lây lan nhanh và kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại nặng về kinh tế và đặt ra nhiều vấn đề xã hội(1) mới nảy sinh trong đời sống xã hội, trong đó nổi bật là các bất cập trong lao động - việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội.

Lực lượng Công an nhân dân trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến

(LLCT) - Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ phải đối phó với rất nhiều khó khăn thử thách khắc nghiệt, những âm mưu, thủ đoạn xâm lược, lật đổ của các thế lực ngoại xâm, tay sai và nội phản. Trước dã tâm xâm lược Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp, đêm ngày 19-12-1946, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát lệnh Toàn quốc kháng chiến! Trong những ngày đầu kháng chiến toàn quốc diễn ra, lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Đảng, Chính phủ, chiến đấu kìm chân địch.

Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao(1). Trên cơ sở phân tích những thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045; những bất cập của mô hình quản lý khu vực công, bài viết chỉ ra một số yêu cầu cần đổi mới trong hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, góp phần định hướng lý luận cho các hoạt động quản trị trong thực tiễn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

Cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ - Trung Quốc - Nga định hình trật tự thế giới mới và những tác động đến Việt Nam

(LLCT) - Cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ - Trung Quốc - Nga vừa mang tính hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, vì lợi ích, mục tiêu chiến lược của mỗi nước. Cạnh tranh địa chiến lược giữa ba cường quốc đã và đang tác động đa chiều, định hình trật tự thế giới mới. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ khái niệm cạnh tranh địa chiến lược, đặc điểm chính, xu hướng phát triển của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga, sự tác động từ cạnh tranh giữa ba cường quốc này đối với an ninh, phát triển của Việt Nam cùng những đối sách.

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.

Thông tin tuyên truyền