Trang chủ    Ảnh chính    Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Thứ hai, 17 Tháng 1 2022 19:37
667 Lượt xem

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(LLCT) - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ các quan điểm, chủ trương xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tư duy mới của Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân, xây dựng Quân đội của dân, do nhân dân và vì nhân dân; vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức tinh, gọn, mạnh.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức tinh, gọn, mạnh - Ảnh: nhandan.vn

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội mạnh về chính trị

Học thuyết Mác - Lênin chỉ ra rằng: Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là giành chính quyền. Giai cấp vô sản muốn giành chính quyền, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản thì phải tổ chức ra một quân đội kiểu mới, được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sức mạnh của quân đội cách mạng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật, cách đánh...; trong đó, chính trị - tinh thần là một yếu tố có ý nghĩa quyết định. Khi bàn về vấn đề này, V.I.Lênin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”(1). Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo tư tưởng đó vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam xác định phương châm, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân là: “Người trước, súng sau”; nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị; “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”(2). Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Người chỉ rõ tính chất, nhiệm vụ của Đội là: “chính trị trọng hơn quân sự”(3). Tư tưởng đó của Người thống nhất với quan điểm của Đảng ta, trở thành đường lối, nguyên tắc chỉ đạo, phương châm hành động xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh thực chất là xây dựng và giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, bảo đảm cho Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quán triệt tinh thần đó, trải qua các thời kỳ cách mạng, xây dựng và chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thật sự là quân đội cách mạng, của dân, do nhân dân và vì nhân dân; xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã trao tặng và lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(4)

Gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh, cùng nhân dân cả nước lập nên những chiến công vang dội: Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp đó, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; đánh thắng chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam và phía Bắc đất nước, tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.

Quan điểm, chủ trương của Đảng, về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện đã được hình thành từ rất sớm và không ngừng hoàn thiện qua các kỳ Đại hội của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam mạnh về chính trị và tổ chức: Tinh, gọn, mạnh. Như: Kết luận số 16-KL/TW ngày 07-7-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và những năm tiếp theo; Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 606-NQ/QUTW ngày 16-6-2018 về lãnh đạo triển khai Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức: tinh, gọn, mạnh, có sức cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

2. Tư duy mới của Đảng xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị và tổ chức: Tinh, gọn, mạnh

Đại hội XIII của Đảng nhận định: Trong những năm tới, “khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột”(5). Tình hình đó đã đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “đòi hỏi toàn Đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; có quyết tâm chính trị cao; dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình; chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống; nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và những thành quả phát triển đã đạt được; đưa đất nước vững bước tiến lên, phát triển nhanh và bền vững”(6)

Nước ta sau hơn 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao; hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn. Trong khi đó, “quốc phòng, an ninh đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức. Các thế lực thù địch cấu kết với các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong nước chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là phá hoại nền tảng chính trị, tư tưởng, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”(7). Đảng ta nhấn mạnh: “Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là những thách thức rất lớn đối nước ta trong thời gian tới”(8). Bởi vậy, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh, có tính cơ động cao, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; nhỏ mà không yếu, ít mà địch được nhiều, thắng được hiện đại là nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân. Mặt khác, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ đã có những tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, quân sự, quốc phòng và an ninh... ở các cấp độ phạm vi toàn cầu, khu vực và trong từng quốc gia. Quốc phòng, quân sự là lĩnh vực đặc thù thường ứng dụng nhanh nhất các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Chiến tranh nếu xảy ra, chủ yếu sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh, quy mô lớn, cường độ cao. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”(9); vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội và Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Với quyết tâm chính trị cao và giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đến nay, về cơ bản Quân đội ta được điều chỉnh phù hợp với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức tinh, gọn, mạnh bảo đảm sự cân đối, tương đối đồng bộ giữa các quân chủng, binh chủng, giữa cơ quan và đơn vị, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc”(10). Đây là tiếp tục định hướng chiến lược của Đảng, đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

3. Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh trong điều kiện mới đặt ra trong mối quan hệ giữa con người và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Theo đó, tư duy mới của Đảng xây dựng Quân đội nhân dân mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh, đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xây dựng Quân đội mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh. Đây vừa là giải pháp cơ bản vừa là định hướng cho các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng quán triệt và thực hiện. Trong đó Quyết định số 2574/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 30-6-2018 về: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 606-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và những năm tiếp theo; xây dựng, triển khai thực hiện “Đề án về điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam những năm tiếp theo”. 

Tập trung triển khai định hướng, giải pháp, khâu đột phá trong xây dựng Quân đội theo hướng mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh, linh hoạt. Đẩy mạnh việc rà soát quân số, tổ chức, trang bị của từng cơ quan, đơn vị, làm cơ sở điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vũ khí, trang bị hiện có và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới.

Quá trình rà soát, điều chỉnh phải bảo đảm khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng có giảm, có tăng, trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị và lực lượng. Cùng với tinh giản một số bộ phận, tiếp tục đầu tư xây dựng các lực lượng đã được xác định tiến thẳng lên hiện đại; nghiên cứu điều chỉnh, điều chuyển, thành lập một số đơn vị dự bị chiến lược; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có tổ chức hợp lý, chất lượng cao; sắp xếp lại các nhà máy sản xuất, cơ sở sửa chữa quốc phòng theo nhóm sản phẩm, công nghệ; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng, v.v..

Hai là, thường xuyên giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với Quân đội. Thực tiễn chỉ ra rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định chất lượng chính trị và sự phát triển, trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta, không có lực lượng nào, đảng phái nào thay thế được. 

Để giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội cần quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng... Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, trước hết là xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, với tinh thần ở đâu có hoạt động của Quân đội, ở đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới. Cùng với đó, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. 

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đây vừa là giải pháp cơ bản, vừa là yêu cầu nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của quân đội. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân giác ngộ sâu sắc lý tưởng cách mạng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN; có phẩm chất đạo đức trong sáng; kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; sớm hoàn thiện Quy chế giáo dục chính trị đi đôi với tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát với yêu cầu xây dựng Quân đội về chính trị. Đặc biệt, phải gắn công tác đảng, công tác chính trị với định hướng tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội; nắm vững thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn; phân biệt rõ “đối tượng”, “đối tác” theo quan điểm của Đảng; không mơ hồ, mất cảnh giác, xử lý tốt mọi tình huống không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Bốn là, thường xuyên phát huy vai trò và hiệu lực, hiệu quả của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, để công tác này thực sự là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội ta. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác: tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, quần chúng; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, nhất là Nghị quyết 769-NQ/QUTW ngày 31-12-2012 của Quân ủy Trung ương về: “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội ta vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ quân sự địa phương tham gia tỉnh ủy, thành ủy; quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tập trung nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc v.v.. 

Để thực hiện tốt điều đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, nhất là khả năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cần tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở đề ra giải pháp phù hợp. Suốt bảy mươi bảy năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, trong đó có xây dựng vững mạnh về chính trị; chúng ta đã có rất nhiều bài học thực tiễn có giá trị cần được nghiên cứu, rút ra. Ngày nay, sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần được tiếp tục nghiên cứu, luận giải thấu đáo, có cơ sở khoa học. Do đó, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận càng phải được quan tâm đúng mức. Đó là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đối với toàn quân, trước hết của các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường quân đội, nhằm giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị có cơ sở để xác định hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Từ những bài học kinh nghiệm lịch sử rút ra trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và giành thắng lợi vẻ vang của Quân đội ta cho thấy, bất luận trong hoàn cảnh nào, việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh luôn là một nguyên tắc cơ bản, phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Đây là cơ sở để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục vận dụng vào xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh trong giai đoạn cách mạng mới, bảo đảm cho Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

__________________

(1) V.I.Lênin: Toàn tập, t.41, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2005, tr.147.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2011, tr.217.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2011, tr.539.

(4), (10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2000, tr.350. 585.

(5), (6), (8), (9) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.107, 109, 108, 158.

(7) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Bộ Quốc phòng, Quốc phòng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2019, tr.20.

Trung tướng LÊ VĂN HÂN

Chủ tịch Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam

PGS, TS KHQS TRẦN NAM CHUÂN

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền