Trang chủ    Ảnh chính    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận diện và phản bác quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:45
3754 Lượt xem

Nhận diện và phản bác quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

TS BÙI THANH CAO

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vậy nguyên tắc này luôn là mục tiêu công kích của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị. Trước bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn trong nước hiện nay, kiên quyết bảo vệ và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng là vấn đề có tính chất sống còn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Từ khóa: Đảng Cộng sản; nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền