Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận thức của người dân về các biểu hiện phân tầng xã hội và công bằng xã hội
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:47
8177 Lượt xem

Nhận thức của người dân về các biểu hiện phân tầng xã hội và công bằng xã hội

GS, TS NGUYỄN ĐÌNH TẤN

Viện Xã hội học và Phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Trong thời kỳ đổi mới, cơ cấu xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi, giai cấp, giai tầng nước ta đã có nhiều biến đổi, phản ánh khách quan quá trình vận động biện chứng của xã hội. Khảo sát nhận thức của người dân về các biểu hiện phân tầng xã hội và công bằng xã hội tại 05 tỉnh và thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Bình Phước, Đà Nẵng, Cần Thơ cho thấy, nhận thức của người dân là phù hợp với xu hướng nhân văn, tiến bộ trong hệ chuẩn mực, giá trị của xã hội. Điều đó thể hiện kết quả về phương diện lý luận và thực tiễn triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện công bằng xã hội ở nước ta.

Từ khóa: phân tầng xã hội, công bằng xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền