Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thuận lợi và khó khăn đối với giảng viên lý luận chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:47
8272 Lượt xem

Thuận lợi và khó khăn đối với giảng viên lý luận chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa

TS NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu và tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, lôi cuốn mọi quốc gia - dân tộc vào quá trình này. Toàn cầu hóa đòi hỏi sự thay đổi năng lực nhận thức và hành động của các chủ thể để thích ứng với bối cảnh mới. Bài viết làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với giảng viên lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Từ đó gợi ý giải pháp chủ động nâng cao năng lực công tác, phát triển sự nghiệp và đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị.

Từ khóa: thuận lợi, khó khăn, giảng viên lý luận chính trị, toàn cầu hóa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền