Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của Đảng về vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:55
8401 Lượt xem

Quan điểm của Đảng về vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TS PHẠM VĂN GIANG

ThS HÀ THỊ ÁNH TUYẾT

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Qua các kỳ đại hội, trong nhiều nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Đảng về công tác báo chí trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn chú trọng phát huy vai trò của báo chí đối với công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá sự nghiệp xây dựng XHCN của nước ta. Việc nhận thức đúng đắn, triển khai có hiệu quả trong thực tiễn các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác báo chí ở mỗi cơ quan báo chí sẽ góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, nòng cốt của báo chí trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp cơ sở năm 2021: "Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Tạp chí Sinh hoạt lý luận" do ThS Hà Thị Ánh Tuyết làm chủ nhiệm.

Từ khóa: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí, truyền thông.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền