Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:58
8500 Lượt xem

Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản

ThS BÙI VĂN HẢI

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Bản chất giai cấp công nhân (GCCN) của đảng cộng sản là nội dung cốt lõi của đảng cộng sản, nên cũng là một trong những nguyên lý cơ bản của học thuyết Mác - Lênin về đảng cộng sản. Từ thực tiễn dân tộc và cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về bản chất GCCN của đảng cộng sản. Bài viết phân tích một số sự kế thừa và phát triển sáng tạo đó của Đảng ta.

Từ khóa: đảng cộng sản; bản chất giai cấp công nhân của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền