Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về gia đình và vận dụng trong xây dựng gia đình Việt Nam
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:01
11061 Lượt xem

Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về gia đình và vận dụng trong xây dựng gia đình Việt Nam

GS, TS NGUYỄN HỮU MINH

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích những tư tưởng cơ bản của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác về gia đình và ý nghĩa của gia đình đối với sự phát triển xã hội. Từ các kết quả nghiên cứu khoa học được công bố, bài viết phân tích, nhận diện một số thách thức chủ yếu đang đặt ra đối với gia đình Việt Nam trong việc đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số vấn đề cần quan tâm hơn nữa nhằm vận dụng tư tưởng C.Mác và Ph.Ăngghen về gia đình, phát huy tốt hơn vai trò của gia đình đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ khóa: C.Mác, Ph.Ăngghen, gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền