Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư duy triết học trong các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 11:05
9473 Lượt xem

Tư duy triết học trong các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới

PGS, TS VŨ HOÀNG CÔNG

Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc, trong đó cốt lõi là Báo cáo chính trị, là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện tầm nhìn, khát vọng của Đảng và nhân dân trong phát triển đất nước, được hình thành trên nền tảng vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng vào thực tiễn Việt Nam. Để góp phần làm rõ sự vận dụng tư duy triết học duy vật biện chứng vào các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới nói chung, của Đại hội XIII nói riêng, bài viết tập trung vào các vấn đề: Một là, phân tích mâu thuẫn, xu hướng, động lực trong sự phát triển của thế giới; Hai là, phân tích những mâu thuẫn, xu hướng, động lực trong sự phát triển của đất nước và những mâu thuẫn trong lãnh đạo, quản lý quá trình phát triển; Ba là, giải quyết hài hòa mối quan hệ khách quan và chủ quan, trước mắt và lâu dài trong mục tiêu và giải pháp phát triển.

Từ khóa: CNXH, tư duy triết học, các Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Đại hội XIII của Đảng.

Thông tin tuyên truyền