Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận diện và đấu tranh với những quan điểm phủ nhận tính khoa học và cách mạng của triết học Mác – Lênin
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:27
17709 Lượt xem

Nhận diện và đấu tranh với những quan điểm phủ nhận tính khoa học và cách mạng của triết học Mác – Lênin

PGS, TS ĐẶNG QUANG ĐỊNH

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Tóm tắt: Triết học Mác - Lênin là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về sự vận động, biến đổi của thế giới vật chất và xã hội loài người. Đó là hệ thống triết học triệt để và hoàn bị, khoa học và cách mạng, là sự kết tinh những tinh hoa tư tưởng triết học của nhân loại. Từ đó, bài viết khẳng định, triết học Mác - Lênin không chỉ là “vũ khí lý luận” trong cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và nhân dân lao động, mà còn là thế giới quan, phương pháp luận để chúng ta nhận thức về sự biến đổi của thế giới đương đại. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động luôn điên cuồng xuyên tạc, phủ nhận vai trò thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin. Bài viết chỉ rõ việc nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm phản động, thù địch không chỉ bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin mà còn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác - Lênin, triết học, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền