Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phương châm “Cầu đồng tồn dị” trong tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:28
16864 Lượt xem

Phương châm “Cầu đồng tồn dị” trong tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh

TS NGUYỄN THỊ LƯƠNG UYÊN

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam di sản tinh thần vô cùng quý giá, trong đó có hệ thống phương pháp cách mạng đặc sắc, có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung làm rõ nội dung phương pháp, phương châm “Thêm bạn, bớt thù” và “Cầu đồng tồn dị” đã được Hồ Chí Minh sử dụng có hiệu quả, trở thành nghệ thuật, tập hợp lực lượng, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới và sự quán triệt, vận dụng của Đảng tại Đại hội XIII.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, phương pháp cách mạng, “Thêm bạn, bớt thù”, “Cầu đồng tồn dị”, Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền