Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    “Thế trận lòng dân” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:32
17042 Lượt xem

“Thế trận lòng dân” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

TS LƯƠNG NGỌC VĨNH

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thuật ngữ “thế trận lòng dân” được đề cập nhiều lần và có điểm mới so với văn kiện các kỳ đại hội trước. Những điểm mới này đều có cơ sở khoa học từ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng thế trận lòng dân, cần quán triệt sâu sắc tư duy mới, nhận thức mới của Đảng; cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai thành các phong trào hành động cách mạng cụ thể, thiết thực; tăng cường kiểm tra, đánh giá, nhân rộng mô hình tiên tiến.

Từ khóa: Thế trận lòng dân, Đại hội XIII, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền