Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm về dân trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:06
7597 Lượt xem

Quan điểm về dân trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

GS, TS NGUYỄN HÙNG HẬU

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Phân tích quan điểm về dân trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, như “dân là gốc”, dân là chủ thể, dân là trung tâm; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; từ đó dẫn đến chủ trương thân dân, tin dân, trọng dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, yêu dân, kính dân, vì dân; là sự chắt lọc tinh túy truyền thống lịch sử; bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại.

Từ khóa: quan niệm về dân, tinh túy truyền thống, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền