Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:10
8215 Lượt xem

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TRUNG TƯỚNG LÊ VĂN HÂN

Chủ tịch Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam

PGS, TS KHQS TRẦN NAM CHUÂN

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ các quan điểm, chủ trương xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tư duy mới của Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân, xây dựng Quân đội của dân, do nhân dân và vì nhân dân; vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức tinh, gọn, mạnh.

Từ khóa: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Quân đội về chính trị; tổ chức: Tinh, gọn, mạnh; bảo vệ Tổ quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền