Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bảo đảm thực hiện quyền tham gia xây dựng pháp luật của nhân dân
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:19
8592 Lượt xem

Bảo đảm thực hiện quyền tham gia xây dựng pháp luật của nhân dân

THS MAI THỊ THANH TÂM

Viện Nhà nước và Pháp luật,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Quyền tham gia xây dựng pháp luật là một trong những quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Việc thực hiện quyền tham gia xây dựng pháp luật của nhân dân ở Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Bài viết phân tích thực trạng và các định hướng bảo đảm thực hiện quyền tham gia xây dựng pháp luật theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Từ khóa: nhân dân, quyền tham gia, xây dựng pháp luật, Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền