Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Công tác vận động quần chúng ở miền Nam, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:06
6225 Lượt xem

Công tác vận động quần chúng ở miền Nam, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

ThS NGUYỄN THỊ BÍCH THÚY

Học viện Chính trị khu vực IV

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng là thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX. Đó là chiến thắng của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, chiến thắng của sức mạnh tổng hợp của dân tộc được phát huy cao độ kết hợp với sức mạnh thời đại. Góp phần vào phát huy sức mạnh tổng hợp đó là thành công của công tác vận động quần chúng. Bài viết làm rõ một số điểm cơ bản của công tác vận động quần chúng trên chiến trường miền Nam (1954-1975) và những kinh nghiệm đối với công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Từ khóa: vận động quần chúng; tập hợp, đoàn kết nhân dân; cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền