Trang chủ    Bài nổi bật    Yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Thứ tư, 13 Tháng 7 2022 15:46
4865 Lượt xem

Yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp... Bài viết làm rõ những kết quả đạt được và một số yêu cầu mới đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nước ta trong giai đoạn hiện nay - Ảnh: dangcongsan.vn

1. Nhìn lại gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã đạt nhiều kết quả tích cực:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35, từ Trung ương đến cấp huyện đều thành lập Ban Chỉ đạo 35 và Tổ Thư ký, giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 35 ở các ban, bộ, ngành, địa phương đã từng bước được kiện toàn cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 được tiến hành đồng bộ, quyết liệt. Điều này đã được ghi nhận tại Đại hội XIII: “công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực”(1). Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng môi trường thông tin dân chủ, kỷ cương, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hai là, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm, triển khai với nhiều nội dung, hình thức ngày càng phong phú, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong thời gian qua, các ban, bộ, ngành, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương đã tập trung quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác tham gia đấu tranh. 

Các cấp, ngành, địa phương chú trọng đẩy mạnh hình thức đấu tranh trên không gian mạng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng mạng xã hội, nâng cao khả năng “miễn nhiễm” các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội của người sử dụng. Nhờ đó, đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự chống phá của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội. Tại Đại hội XIII, Đảng ta khẳng định: “Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả rõ rệt”(2).

Ba là, vai trò của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật được phát huy tốt. Hoạt động xuất bản, đăng tải các bài viết có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tiếp tục đi vào nền nếp. Nhiều cơ quan báo chí, truyền thông đã mở chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; các chương trình Đối diện của Đài Truyền hình Việt Nam; bình luận phê phán Thuốc đắng của Báo Nhân Dân; Nhìn thẳng nói đúng của Đài Tiếng nói Việt Nam; các tuyến bài phản bác của Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân... với cách chọn đề tài mang tính thời sự, đấu tranh trực diện đã có tác động mạnh mẽ, nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những chiêu bài kích động, xuyên tạc, bịa đặt, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch. Qua đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Bốn là, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhất là các cơ quan chuyên trách đã chú trọng xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Trong đó, trước hết là lực lượng chuyên trách, để chủ động nghiên cứu, xây dựng nội dung, lựa chọn phương thức phù hợp với từng loại thông tin sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35. Do vậy, đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đồng bộ giữa các mặt hoạt động, gắn kết chặt chẽ hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Sự tham gia của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên, sinh viên vào hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch rõ nét hơn. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học cũng thường xuyên tham gia viết bài cho các chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, được các cơ quan, ban, ngành đánh giá cao. Đội ngũ chuyên gia, cán bộ nòng cốt hoạt động “đều tay” hơn. Chất lượng các bài viết được nâng cao, nhiều bài viết hướng vào giải quyết các vấn đề “nóng”, “nổi” được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa Trung ương và địa phương trong theo dõi, phát hiện, tham mưu xử lý các thông tin xấu độc ngày càng nhịp nhàng, đồng bộ, chặt chẽ. 

Việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong công tác nghiên cứu, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, tiếp tục làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học để luận giải các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần định hướng dư luận, đưa hệ tư tưởng, đường lối của Đảng thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành dòng chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. 

Hình thức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đa dạng hóa, với một số mô hình có sức lan tỏa tốt. Công tác theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, phản động bước đầu có kết quả. Các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng độc hại.

Công tác này ngày càng được triển khai bài bản, đồng bộ, quyết liệt và đi vào chiều sâu. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. 

Tuy nhiên, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn những hạn chế. Một số cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới nhiệm vụ này. Chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp của các tổ chức, các lực lượng cùng tham gia, nhất là vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hình thức đấu tranh có lúc còn chưa phù hợp, thiếu chủ động và sắc bén. Nhiều cơ quan truyền thông đại chúng còn chưa tích cực tham gia trên mặt trận này. Hơn nữa, “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời”(3).

2. Một số yêu cầu mới đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông khác. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên cấp bách hơn. Công tác này phải gắn chặt chẽ với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII, Đảng ta đã dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm tiếp theo tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Bốn nguy cơ, trong đó có tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, “các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”(4), “Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn”(5). Đây được nhận định là một trong những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta và tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần quán triệt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, phải tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam

Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(6). Đây được coi là một trong những vấn đề “mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”(7)

Quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII có sự kế thừa và phát triển quan điểm của các kỳ đại hội trước, gần nhất là Đại hội XII về nguyên tắc tiên quyết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đại hội XII nhấn mạnh việc “vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin” thì Đại hội XIII đã nhấn mạnh thêm sự “kiên định”, coi đây là yếu tố trước tiên của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay. Sự kiên định liên quan đến lập trường tư tưởng nên để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không thể không có lập trường tư tưởng vững vàng. Hơn nữa, Đảng ta còn nhấn mạnh thêm: “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động” để khẳng định đây là nguyên tắc sống còn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Thứ hai, phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, phản ánh mục đích, nội dung của quá trình đấu tranh, là nguyên tắc, phương châm chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cần xác định rõ, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch phải trực tiếp gắn với việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phải hướng đến mục đích cao nhất và xuyên suốt là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Xác định bảo vệ nền tảng của Đảng là chính, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng là để bảo vệ nền tảng tư tưởng được tốt hơn. Trên cơ sở luận giải, khẳng định tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đấu tranh, phản bác làm thất bại những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, hiện thực hóa hệ tư tưởng của Đảng vào đời sống.

Cần xác định rõ tính chiến đấu là thuộc tính cơ bản của công tác tư tưởng nói chung, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với việc đấu tranh bác bỏ những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tính chiến đấu còn phải thể hiện trong nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân nhằm khắc phục những biểu hiện, nhận thức lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cùng với việc nhận diện rõ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, cần kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo kịch bản chặt chẽ, tổ chức các chiến dịch truyền thông thống nhất, đa dạng. Khi đấu tranh, cần tiến hành một cách quyết liệt, tránh kiểu đấu tranh hình thức, nửa vời.

Thứ ba, phải gắn việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hạt nhân trong nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nên để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần gắn việc ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với việc thực hiện quy định của Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Điều này đã được Đại hội XIII chỉ rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(8). Việc gắn hai nhiệm vụ này với nhau sẽ nâng cao được trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần gắn việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 12-6-2021, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Việc gắn với hai nhiệm vụ này sẽ phát huy tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, “nêu gương” của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Bối cảnh mới của  tình hình trong nước và thế giới đang diễn ra, yêu cầu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng có những thay đổi. Làm tốt những yêu cầu mà Đại hội XIII đề ra là điều kiện, tiền đề để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới tiếp tục đạt được kết quả.

__________________

(1), (3), (4), (6), (7), (8) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021,  tr.74, 91, 108, 33, 33, 183.

(2), (5) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.171, 164.

PGS, TS ĐINH NGỌC GIANG

Vụ Quản lý khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS PHẠM VĂN PHONG

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền