Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách ở nước ta hiện nay
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:14
6535 Lượt xem

Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách ở nước ta hiện nay

TS NGUYỄN TRỌNG BÌNH

Học viện Chính trị khu vực IV

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng đã đề ra một chủ trương đột phá, đó là đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. Để thực hiện chủ trương này, cần quan tâm giải quyết nhiều mối quan hệ, nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc xây dựng và phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách (think tank) trong quá trình hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan, bài viết đề xuất giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách trong quản trị quốc gia nói chung và trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách nói riêng.

Từ khóa: tổ chức tư vấn chính sách; quản trị quốc gia.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền