Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao chất lượng dịch vụ công trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:21
5196 Lượt xem

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ThS TRỊNH THỊ THANH

Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Trợ giúp pháp lý được xác định là dịch vụ công thiết yếu, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Bài viết phân tích vị trí, vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; quan điểm của Đảng và Nhà nước về hoạt động trợ giúp pháp lý; kinh nghiệm nước ngoài và thực trạng công tác trợ giúp pháp lý ở Việt Nam; từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và đổi mới tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ khóa: trợ giúp pháp lý, Việt Nam.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền