Trang chủ    Bài nổi bật    Nhà xuất bản Lý luận chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thứ hai, 14 Tháng 11 2022 16:10
1831 Lượt xem

Nhà xuất bản Lý luận chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển (2003-2022), Nhà xuất bản Lý luận chính trị luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện. Các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản luôn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, phục vụ hiệu quả công tác tư tưởng - lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết làm rõ những đóng góp của Nhà xuất bản Lý luận chính trị trong hoạt động xuất bản sách phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

 

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, “Đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động lại càng hằn học, điên cuồng tìm mọi cách để chống phá. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị điên cuồng chống phá chúng ta. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng có lúc âm thầm, lẩn khuất, có lúc công khai, trắng trợn; thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ, chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội”(1)

Trong suốt quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchlà nhiệm vụ chiến lược, hệ trọng, xuyên suốt trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Để tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng trong tình hình mới, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng chỉ rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan tuyên giáo là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. 

Công tác xuất bản thuộc lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 

Đảng ta luôn khẳng định vai trò của xuất bản. Hoạt động xuất bản có vai trò cơ bản, quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch:

Một là, xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích lũy và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học của xã hội. 

Hai là, xuất bản góp phần quan trọng xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; hình thành văn hóa đọc và xã hội học tập.

Ba là, xuất bản chăm lo bảo vệ, khẳng định và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, lạc hậu.

Bốn là, xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, văn hóa, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, xây dựng ngành xuất bản thành một ngành kinh tế - công nghệ phát triển toàn diện, vững chắc.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế để hoạt động xuất bản ngày càng có hiệu quả trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đóng góp quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng đã được ban hành, trong đó Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25-8-2004 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”, khẳng định rõ vị trí, vai trò và định hướng phát triển của hoạt động xuất bản: “Hoạt động xuất bản phải coi trọng việc phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân, đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, xây dựng ngành xuất bản thành một ngành kinh tế - công nghệ phát triển toàn diện, vững chắc. Cần xây dựng những chính sách và cơ chế phù hợp để xuất bản hoạt động có hiệu quả trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nội dung của Chỉ thị đã cho thấy sự phát triển nhận thức và lý luận của Đảng về xuất bản, chỉ ra định hướng phát triển xuất bản trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Một trong những phương thức của chúng là lợi dụng yếu kém trong hoạt động quản lý xuất bản, ra sức thúc đẩy thành lập nhà xuất bản tư nhân làm cơ quan ngôn luận cho “lực lượng dân chủ”; triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng internet, blog... để “công bố” rộng rãi các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung xấu, phản động; truyền bá thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và khuyến khích nhiều người lên mạng để “trao đổi”, “thu nhận” thông tin; dùng báo mạng làm “nóng” các vấn đề của đất nước, đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, kích động gây rối, bạo loạn. Kích động văn nghệ sĩ đòi tự do sáng tác, tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật, phản đối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước, đòi được công khai, đánh giá lại các sự kiện, nhân vật lịch sử theo quan điểm của Phương Tây, từng bước thoát ly sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Một bộ phận văn nghệ sĩ đã và đang có khuynh hướng sáng tác phức tạp nhằm “giải thiêng” các giá trị vốn đã được khẳng định của dân tộc...

Để nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng trong hoạt động xuất bản, Ban Bí thư khóa X đã ban hành Quyết định số 281, 282, 283-QĐ/TW ngày 26-1-2010 về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản;Quốc hội đã ban hành Luật Xuất bản năm 2012; Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành Thông báo số 19-TB/TW ngày 29-12-2016 thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản… 

Ban Bí thư chỉ đạo tiếp tục xây dựng các chính sách ưu đãi, đầu tư và bổ sung vốn cho các nhà xuất bản, sách đặt hàng hằng năm, sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, sách phục vụ thông tin đối ngoại, hỗ trợ mua bản thảo chất lượng cao, hỗ trợ hoạt động triển lãm, quảng bá sách trong và ngoài nước… để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý đối với hoạt động xuất bản.

Thực hiện chức năng là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của hoạt động xuất bản. Ngày 20-10-2003, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-HVCTQG thành lập Nhà xuất bản Lý luận chính trị. 

Nhà xuất bản Lý luận chính trị là cơ quan xuất bản, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện, thực hiện chức năng biên tập, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng và Nhà nước. 

Nhà xuất bản Lý luận chính trị có các nhiệm vụ cơ bản: 

(1) Xuất bản và phát hành: (i) Sách, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; (ii) Sách, tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học của Học viện bao gồm: các công trình nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kỷ yếu, hội thảo khoa học, công trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, khoa học hành chính, quản lý nhà nước, khoa học xã hội và nhân văn do Học viện, các đơn vị thuộc Học viện quản lý và chủ trì; (iii) Các xuất bản phẩm khác có nội dung chuyên ngành về lý luận chính trị, khoa học hành chính, quản lý nhà nước và các khoa học xã hội và nhân văn có liên quan; lịch và văn hóa phẩm khác; (iii) Các xuất bản phẩm và ấn phẩm do Học viện và cơ quan khác đặt hàng phục vụ nhiệm vụ chính trị đột xuất. 

(2) Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động xuất bản, in, phát hành theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo chủ trương chung của Giám đốc Học viện để bảo toàn và phát triển các nguồn lực được Học viện giao, tạo thêm nguồn thu của Nhà xuất bản: (i) Xây dựng kế hoạch xuất bản dài hạn, ngắn hạn và các hoạt động xuất bản theo nhiệm vụ được giao trình Giám đốc Học viện phê duyệt, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đươc duyệt; (ii) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của Nhà nước và của Học viện đối với đơn vị sự nghiệp có thu; (iii) Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản theo thẩm quyền; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện; (iv) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Gần 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản Lý luận chính trị luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên hai bình diện, thứ nhất, là một thành tố của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham gia tích cực, đóng góp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; thứ hai, là một cấu phần trong hệ thống cơ quan xuất bản - lực lượng công tác trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng. 

Chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển vừa qua, Nhà xuất bản Lý luận chính trị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng với việc biên tập, phát hành bộ giáo trình Cao cấp Lý luận chính trị và bộ giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị với số lượng lớn, Nhà xuất bản đã xuất bản nhiều ấn phẩm khác là các công trình khoa học của Học viện; trung bình mỗi năm trên 150 đầu sách liên kết xuất bản, với tổng số hàng chục nghìn bản phát hành. 

Để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, góp phần xã hội hóa các kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện, các năm 2019, 2020, 2021, Nhà xuất bản phối hợp với Vụ Quản lý khoa học trình Giám đốc Học viện phê duyệt xuất bản mỗi năm khoảng 15 đề tài khoa học của Học viện. 

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản đã xuất bản và phát hành bộ Tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chiến lược; các tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) và cán bộ diện ban thường vụ huyện ủy quản lý (đối tượng 4) do Học viện tổ chức biên soạn. 

Nhà xuất bản chú trọng tổ chức xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đến nay, Nhà xuất bản đã xuất bản và phát hành được nhiều đầu sách về chủ đề này(2).

Xuất bản sách nói chung, xuất bản sách lý luận chính trị nói riêng là lĩnh vực lao động rất đặc thù, nhiều tác động của cơ chế thị trường, hội nhập và nhất là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ. Xuất bản sách lý luận chính trị là lĩnh vực nhiều khó khăn trong các khâu tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập, in ấn và phát hành (sách lý luận chính trị: khó viết, viết dài, biên tập đòi hỏi chuyên môn sâu, kén bạn đọc, số lượng in không nhiều). 

Nhận thức rõ vai trò của xuất bản sách lý luận chính trị trong thực hiện công tác tư tưởng của Đảng, nhiều năm qua, Nhà xuất bản Lý luận chính trị chú trọng xuất bản sách lý luận chính trị. Tăng cường mảng sách lý luận chính trị, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tập trung xuất bản các sách phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Trong những năm qua, Nhà xuất bản luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là công tác tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập, in và phát hành các sách lý luận chính trị, dòng xuất bản phẩm chủ đạo thuộc tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản. 

Trong đó, 3 dòng sản phẩm chính: (1) Giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (2) Các xuất bản phẩm tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; (3) Các xuất bản phẩm trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Xuất bản phẩm bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực và hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong số các xuất bản phẩm trực tiếp tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, có thể kể đến một số xuất bản phẩm tiêu biểu trên mặt trận này, như: Tại sao Mác đúng?Vững bước trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay; Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địchPhương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngÁnh sáng soi đường chúng ta điĐộc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và cập nhật hóa mô hình xã hội chủ nghĩa ở Cu BaPhương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Sổ tay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức bản thảo, biên tập, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Nhà xuất bản Lý luận chính trị còn một số hạn chế:

Một là, tính chủ động, tích cực trong công tác xây dựng và tổ chức bản thảo của đội ngũ cán bộ, biên tập viên chưa cao. Chưa xây dựng được kế hoạch tổng thể trong từng năm; đặc biệt chưa chủ động trong việc xác định chủ đề đối với mảng sách Nhà nước đặt hàng hằng năm gắn với chương trình hành động trong cả nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương; gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai là, xuất bản phẩm lý luận chính trị nói chung, xuất bản phẩm trực tiếp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch nói riêng “chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị còn hạn chế, chưa có nhiều đầu sách hay, có giá trị cao về lý luận và thực tiễn”(3), như Ban Bí thư đã nêu ra nhưng chưa có các giải pháp khắc phục hiệu quả. 

Ba là, công tác cộng tác viên nội dung (những tác giả có khả năng viết sách về chủ đề này) còn chậm đổi mới, chưa thật sự tích cực, hiệu quả.

Bốn là, công tác phát hành các xuất bản phẩm lý luận chính trị (tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) chưa thật hiệu quả; số lượng in, phát hành còn ít. 

Năm là, tổ chức đảng Nhà xuất bản chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác này, nhằm tập trung nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả của cấp ủy đối với công tác quan trọng này.

Để khắc phục những hạn chế trong hoạt động xuất bản sách phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Nhà xuất bản Lý luận chính trị tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả công tác liên kết xuất bản nói chung, liên kết xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Đa dạng hóa hình thức liên kết xuất bản, hình thức xuất bản phẩm (giai đoạn tới cần ưu tiên hình thức xuất bản phẩm điện tử với các xuất bản phẩm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch).

Thứ hai, các cấp có thẩm quyền rà soát, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang cho các hoạt động của Nhà xuất bản nền nếp, đặc biệt ưu tiên hoàn thiện thể chế tạo động lực cho hoạt động liên kết xuất bản (vị trí việc làm, định mức lao động...), bảo đảm tính cạnh tranh và kiến tạo phát triển; tạo động lực cả với lực lượng bên trong và bên ngoài Nhà xuất bản.

Thứ ba, tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch đề tài, đặc biệt là kế hoạch đề tài sách Nhà nước đặt hàng hằng năm và sách sử dụng tác phẩm của Nhà xuất bản bảo đảm gắn với Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và định hướng Chiến lược hoạt động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo. Tổ chức và xây dựng bản thảo phục vụ việc hình thành các tủ sách: Tủ sách phục vụ lãnh đạo, Tủ sách xây dựng Đảng, Tủ sách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Tủ sách nghiệp vụ cho các đối tượng công chức cấp cơ sở...

Thứ tư, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đặc biệt là tăng cường đội ngũ cán bộ, biên tập viên: ưu tiên bổ sung biên tập viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm công tác và có tâm huyêt với nghề. Trước mắt, tiến hành rà soát đội ngũ biên tập viên hiện có để đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ năm, tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác xuất bản nói chung, xuất bản sách lý luận chính trị nói riêng. Đặc biệt là tạo cơ chế khuyến khích, động viên các tác giả trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, viết sách lý luận chính trị và lực lượng biên tập, phát hành. 

_________________

Ngày nhận bài: 19-10-2022; Ngày bình duyệt: 24-10-2022; Ngày duyệt đăng:14-11-2022.

 

(1) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia, Hà Nội, 2021, tr.23.

(2) Tổng hợp xuất bản phẩm của Nhà xuất bản bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ 2016-2021.

(3) Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16-4-2020 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

TS NGUYỄN MẬU TUÂN 

Nhà xuất bản Lý luận chính trị 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền