Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:02
5037 Lượt xem

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc

GS, TS MẠCH QUANG THẮNG

Viện Lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng tháng 2-1930 đã hoạch định đường lối chiến lược độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc. Đó cũng là khát vọng của toàn dân tộc mà hiện nay Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cương lĩnh chính trị; khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền