Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:34
4605 Lượt xem

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

GS, TS DƯƠNG XUÂN NGỌC

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và khái niệm cơ chế, thể chế xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ thí thức này. Từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong đó nhấn mạnh giải pháp đột phá là xây dựng và hoàn thiện “Thể chế xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ khóa: cơ chế, chính sách đối với trí thức; trí thức trong cơ quan Đảng, Nhà nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền