Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư duy chính trị Hồ Chí Minh - độc đáo, đậm dấu ấn bản sắc riêng
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:45
3621 Lượt xem

Tư duy chính trị Hồ Chí Minh - độc đáo, đậm dấu ấn bản sắc riêng

PGS, TS BÙI ĐÌNH PHONG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Chính trị xuất hiện cùng với sự phân chia xã hội thành các giai cấp và hình thành nhà nước. Đây là một khái niệm có nội hàm rộng, phức tạp, có nhiều cách hiểu, cách định nghĩa khác nhau. Bài viết tập trung phân tích tư duy chính trị Hồ Chí Minh vừa trung thành với lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa độc đáo, đậm dấu ấn bản sắc riêng.

Từ khóa: chủ nghĩa Mác - Lênin; Hồ Chí Minh; chính trị; dấu ấn bản sắc; tư duy chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền