Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đấu tranh phản bác sự xuyên tạc những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:50
3592 Lượt xem

Đấu tranh phản bác sự xuyên tạc những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS, TS TRẦN MINH TRƯỞNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS TẠ VĂN SOÁT

Trường Chính trị Đồng Nai

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết góp phần nhận diện những quan điểm sai trái, xuyên tạc, của các thế lực thù địch, nhằm phủ nhận những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đưa ra những luận cứ khoa học để vạch trần và bác bỏ những luận điệu giả danh “khoa học”, giả danh “cách mạng” của các phần tử cơ hội, phản động.

Từ khóa: đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái; chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền