Trang chủ    Bài nổi bật    Phản bác luận điệu xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay
Thứ bảy, 15 Tháng 4 2023 09:37
2544 Lượt xem

Phản bác luận điệu xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay

(LLCT) - Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Mục đích của chúng là gây rối loạn đời sống chính trị, hạ thấp uy tín của Đảng ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Bài viết góp phần đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc “Các phe phái triệt hạ lẫn nhau trong Đảng” của các thế lực thù địch.

 

Các thế lực thù địch, phản động ráo riết, âm mưu thuyết phục, làm phân tâm và tác động mạnh mẽ những tư tưởng tiêu cực đến nhiều người, gây tâm lý hoang mang, dao động, bán tín, bán nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng - Ảnh: vtv.vn

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước đang được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai và không có “hạ cánh an toàn”,… được nhân dân đồng tình ủng hộ và quốc tế ghi nhận. Một số trường hợp cán bộ lãnh đạo không đủ uy tín, năng lực lãnh đạo, quản lý hoặc để cơ quan cấp dưới tham nhũng… đã xin thôi giữ chức.

Mặc dù vậy, các thế lực thù địch đã ra sức tung tin, bình luận rằng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hay việc xin thôi chức của một số chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng là do “ép buộc”, chỉ là “cuộc chiến thanh trừng phe phái”, đấu đá, hạ bệ nhau, tranh giành chức quyền… Những luận điệu đó hoàn toàn sai trái, phản động và cần phải được đấu tranh loại bỏ. 

Với tâm lý, bản tính tò mò, muốn tìm kiếm thông tin khác lạ của công chúng; với khả năng dẫn dắt người nghe, các thế lực thù địch, phản động đã thuyết phục, làm phân tâm và tác động mạnh mẽ những tư tưởng tiêu cực đến nhiều người, trong đó có cả đảng viên, gây tâm lý hoang mang, dao động, bán tín, bán nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kẻ kém hiểu biết, thiếu trách nhiệm chính trị hoặc có những vấn đề bức xúc cá nhân thì mượn cớ, đồng tình, cổ súy cho các luận điệu xuyên tạc đó nhằm mục tiêu bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các lãnh tụ, thực chất là hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Những âm mưu, hành động này nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng, xóa bỏ chế độ chính trị của nước ta hiện nay.

Trước những thông tin xấu độc ấy, việc thông tin đầy đủ, kịp thời những hoạt động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có việc xử lý kỷ luật đảng viên, nhất là đảng viên là lãnh đạo cao cấp của Đảng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kể cả những người xin thôi chức vì những lý do khác nhau là cần thiết, đòi hỏi phân tích khách quan, khoa học, thuyết phục.

Trước hết, về lý luận, quan điểm và nguyên tắc xây dựng Đảng

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Mọi quyết định quan trọng theo thẩm quyền của Đảng đều thuộc về tập thể lãnh đạo, theo đa số trên cơ sở dân chủ, công khai bàn bạc, thảo luận và theo những quy trình nhiều bước, thông qua nhiều cấp, nhiều khâu (đánh giá, quy hoạch, lấy phiếu tín nhiệm…) để lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội và uy tín. Nguyên tắc tập trung dân chủ không cho phép một người hay một nhóm người nào thao túng, áp đặt, kể cả người đó đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. 

Các quy định của Đảng nghiêm cấm mọi hành vi mua chuộc hay áp đặt, vận động hay đe dọa, trù dập người có ý kiến khác với tập thể, khác với người đứng đầu. Các bước trong quy trình của công tác cán bộ, đặc biệt là khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được quy định cụ thể, nhiều bước, nhiều chủ thể đánh giá, góp ý công khai và lấy phiếu tín nhiệm nên khó có thể lợi dụng phe nhóm để “hạ bệ” nhau.

Để trong sạch, vững mạnh, Đảng phải thường xuyên đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đây là quy luật tồn tại của mỗi tổ chức làm cho ưu điểm của mỗi tổ chức, mỗi người được phát huy, khuyết điểm được khắc phục, sửa chữa và bớt đi. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tự phê bình là cá nhân (cơ quan hoặc đoàn thể) thật thà nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, để người khác giúp mình sửa chữa, mà cũng để người khác biết mà tránh những khuyết điểm mình đã phạm. Phê bình là thấy ai (cá nhân, cơ quan, đoàn thể) có khuyết điểm thì thành khẩn nói cho họ biết để họ sửa chữa, để họ tiến bộ”(1).

Trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và trải qua 93 năm xây dựng Đảng, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, trở thành nguyên tắc hoạt động của Đảng. Đó là sự ngăn chặn từ sớm, từ xa những hành vi thiếu chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, là biện pháp quan trọng, thường xuyên để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, để phát hiện những sai phạm của cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cũng trở thành công cụ hữu hiệu để làm trong sạch Đảng. Đây cũng là quy luật tồn tại của Đảng, vì Đảng như một cơ thể sống, vừa phải thường xuyên kết nạp những người đủ tư cách vào Đảng, tạo sinh lực mới để tiếp nối sự nghiệp cách mạng, vừa phải sàng lọc, loại bỏ những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trở thành một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng không thể thiếu, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, hầu hết những vị trí chủ chốt của chính quyền do các đảng viên nắm giữ, dễ có nguy cơ quan liêu, xa dân và tham nhũng, tiêu cực.

Để phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là yêu cầu khắc phục những khuyết điểm nhức nhối, kéo dài trong công tác cán bộ, Đảng đã bổ sung, hoàn thiện và ban hành nhiều văn bản như: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3-01-2021 của Bộ Chính trị “về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng”; Thông báo kết luận số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị “về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”…

Đây là những chủ trương đúng đắn của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong ba giải pháp đột phá về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là giải pháp đột phá đầu tiên, đó là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ”(2).

Thứ hai, về thực tiễn

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Đảng, khó tránh khỏi có một bộ phận đảng viên do thiếu rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, suy thoái, tham nhũng phải xử lý kỷ luật bằng các hình thức khác nhau, trong đó có khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự nếu vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Những nhiệm kỳ Đại hội gần đây, nhất là từ Đại hội XII, số đảng viên bị xử lý kỷ luật tăng, kể cả đảng viên giữ cương vị lãnh đạo cao cấp. Hàng loạt cán bộ, không kể đương chức hay đã nghỉ hưu, cấp cao

  Đất nước ta đã trải qua cuộc chiến tranh kéo dài, một bộ phận công chức, viên chức của chính quyền cũ và những người thân thiết, ủng hộ chính quyền cũ đang sinh sống ở nước ngoài vẫn có thái độ mặc cảm, thù địch, do đó cần thời gian, sự kiên trì và nhất quán trong thực thi chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó là những phần tử cơ hội chính trị, có những quan điểm chống phá. Thực tế đó đòi hỏi phải thường xuyên, kịp thời đưa tin chính xác, đầy đủ về đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Mặt khác, phê phán những nhận thức lệch lạc, những thông tin xấu độc nhằm bôi nhọ Việt Nam, vu khống, thổi phồng và suy diễn các khuyết điểm của Đảng, hạ thấp uy tín của lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ.

hay thấp, khóa này hay khóa trước, nếu kiểm tra phát hiện sai phạm thì tùy mức độ mà bị xử lý kỷ luật theo các quy định của Đảng và xử lý hình sự theo pháp luật của Nhà nước. 

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, được đông đảo đảng viên và nhân dân ủng hộ, những năm gần đây, số đảng viên vi phạm được phát hiện nhiều hơn và bị xử lý kỷ luật nghiêm hơn. Trong số đảng viên là cán bộ diện Trung ương quản lý, nhiệm kỳ Đại hội XI xử lý kỷ luật 11 người, đến nhiệm kỳ Đại hội XII là 113 người và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, hơn 70 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị kỷ luật, trong đó, lần đầu tiên, Trung ương khai trừ 03 Ủy viên Trung uơng Đảng đương nhiệm. Điều đó cho thấy quyết tâm phát hiện, xử lý vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Vậy nhưng, các thế lực thù địch lại rêu rao, vu khống là trong Đảng đang “hạ bệ”, “thanh trừng” lẫn nhau, nhất là ở cấp cao. Chúng thêu dệt rằng có hiện tượng “phái này” đang chống “phái kia”, bằng sự “phân tích công phu” với những lời lẽ bịa đặt. 

Trên thực tế, cũng có những điểm mới so với trước đây khi có quy định về từ chức, miễn nhiệm. Một số cán bộ tuy khuyết điểm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng đã xin thôi giữ chức do uy tín giảm sút, để cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mà mình phụ trách tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại lớn cho nhân dân, đất nước, làm cho tình hình xã hội bất ổn. Đây là nét văn hóa mới trong lãnh đạo các cấp - điều mà nhân dân mong đợi cán bộ phải liêm sỉ, giữ gìn nhân cách. 

Lợi dụng thực tế này, các thế lực thù địch rêu rao về cái gọi là “chiến dịch thanh trừng trong Đảng”, sự “trỗi dậy”, “củng cố quyền lực” của phe này hay sự “thất bại”, “hết thời” của phe kia v.v.. Cần nhắc lại rằng, việc quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với đảng viên là cán bộ cấp cao là quyết định của Ban Chấp hành Trung ương nên không dễ tồn tại phe phái để “lái” theo ý kiến của “phe nhóm” nếu không bằng những căn cứ chính trị, pháp lý thuyết phục. Điều này cũng được thông tin kịp thời, công khai trong Đảng và toàn xã hội, được đảng viên và nhân dân đồng tình, tin tưởng.

Khi khuyết thiếu một số chức danh lãnh đạo, việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào chức danh đó là việc hoàn toàn bình thường. Những người được bổ nhiệm, giới thiệu đều là những người có trong quy hoạch, thực hiện theo đúng quy định, quy trình, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc dân chủ, thấu đáo, quyết định tập thể với sự nhất trí cao. Vậy nhưng, các thế lực thù địch vẫn khai thác những thông tin thất thiệt, suy luận, thậm chí bịa đặt hoàn toàn để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo cấp cao, thổi phồng, đánh tráo các khái niệm, kích động nhằm ly tán lòng dân, gây mất đoàn kết trong nội bộ nếu những người tiếp nhận thông tin không vững tâm, không có bản lĩnh và cách nhìn nhận, đánh giá khoa học, khách quan trong mỗi sự kiện. 

Phải thừa nhận trong một số trường hợp, do công tác chuẩn bị nhân sự chưa tốt, cá biệt còn để những người “lọt” qua các vòng quy hoạch hay luân chuyển được đề bạt, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn rồi sau đó mới kiểm tra, phát hiện ra những khuyết điểm. Điều đó đã được kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thậm chí xử lý kỷ luật cán bộ tham mưu, tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ trong từng khâu của công tác cán bộ. Cán bộ được đề bạt khi không đủ điều kiện cũng đã bị xử lý kỷ luật ngay cả khi đang giữ chức vụ mới, cao hơn. Điều đó thể hiện tinh thần “không có ngoại lệ”, không có “hạ cánh an toàn”, không thể nói vu vơ như luận điệu của những kẻ có tư tưởng sai trái, thù địch về việc “thanh trừng lẫn nhau” trong Đảng.

Thứ ba, nhận định về thời gian tới và các giải pháp cần quan tâm

Đất nước ta đã trải qua cuộc chiến tranh kéo dài, một bộ phận công chức, viên chức của chính quyền cũ và những người thân thiết, ủng hộ chính quyền cũ đang sinh sống ở nước ngoài vẫn có thái độ mặc cảm, thù địch, do đó cần thời gian, sự kiên trì và nhất quán trong thực thi chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó là những phần tử cơ hội chính trị, có những quan điểm chống phá. Thực tế đó đòi hỏi phải thường xuyên, kịp thời đưa tin chính xác, đầy đủ về đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Mặt khác, phê phán những nhận thức lệch lạc, những thông tin xấu độc nhằm bôi nhọ Việt Nam, vu khống, thổi phồng và suy diễn các khuyết điểm của Đảng, hạ thấp uy tín của lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ.

Khi phương tiện thông tin ngày càng hiện đại, phát triển với tốc độ nhanh, đa dạng, nhiều chiều thì đồng thời xuất hiện những vấn đề mới có tính hai mặt. Mặt tích cực là người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi với thông tin, tri thức, được tạo điều kiện để nâng cao hiểu biết, có thêm kiến thức để phát triển kinh tế - xã hội… Mặt khác là sự xuất hiện của nhiều thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến nhận thức và hành động tiêu cực của một bộ phận nhân dân. Điều đó đòi hỏi sự kiểm soát hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, những kiểm soát từ các cơ quan nhà nước thường diễn ra trong điều kiện rất khó khăn, phức tạp và thường bị chậm trễ. 

Vậy nên, việc tự ý thức của mỗi người dân về tính chính xác, chân thực của thông tin, khả năng phân biệt, sự cảnh giác, đấu tranh với mặt trái của những thông tin xấu độc để đề phòng, miễn dịch với nó là cần thiết, quan trọng và cấp bách. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, từng gia đình cũng như mỗi cá nhân phải đề cao cảnh giác trong tiếp nhận thông tin. Vì thế, việc giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân của các cấp, các ngành, nhà trường và mỗi gia đình có tác động mạnh mẽ, thường xuyên và có hiệu quả cao trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đất nước ngày càng phát triển, giao lưu, hợp tác quốc tế ngày càng được tăng cường trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… Xây dựng hệ thống chính trị đòi hỏi nâng cao trình độ của nhân dân, cán bộ, mà trước hết là những người làm việc trong môi trường quốc tế. Vì vậy, một mặt phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện đúng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, mặt khác phải tăng cường giáo dục đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cùng với đó là những đòi hỏi đối với các cơ quan hành pháp phải có đủ năng lực để nhanh chóng phát hiện, bóc gỡ thông tin xấu độc trên mạng, xử lý nghiêm minh bằng pháp luật đối với những kẻ vi phạm pháp luật trong việc thông tin không chính xác, không khách quan, gây hại đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở các mức độ khác nhau; một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện không đúng các nguyên tắc của Đảng: lợi dụng nguyên tắc tập trung dân chủ; trù dập những người trái ý kiến với mình; lợi dụng quyết định tập thể, coi đó là bình phong để che đậy các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Vẫn còn tình trạng “đoàn kết xuôi chiều”, “mũ ni che tai”, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Đây là những cái cớ để các thế lực thù địch thổi phồng, bóp méo, suy diễn sự kiện theo chiều hướng tiêu cực.

Vì thế, trong công tác xây dựng nội bộ đảng trong sạch, vững mạnh, cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng. Đây là cơ sở, là điều kiện để bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải thống nhất về nhận thức và thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng thì sẽ bảo đảm, tạo nên sức mạnh của mỗi người và tổ chức. 

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc thảo luận dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhất là ý kiến khác với ý kiến của mình. Khi tập thể đã quyết định thì phải thực hiện nghiêm túc, nếu cần có thể bảo lưu ý kiến và được cấp trên sớm xem xét, trả lời. Thực hiện tự phê bình và phê bình chân thành, đúng đắn, vì sự tiến bộ của mỗi người, của tổ chức. 

Thực hiện nguyên tắc đoàn kết thống nhất, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật là những tiền đề, điều kiện tiên quyết nhất để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, vu khống, gây chia rẽ được nội bộ Đảng. Bởi vậy, cần sớm khắc phục tình trạng vi phạm nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy khi không được phê bình, góp ý kịp thời do những yếu kém trong thực hiện các nguyên tắc nêu trên.

Cảnh giác cao độ, nhất là trong những dịp chuẩn bị Đại hội Đảng. Đây là khoảng thời gian mà các thế lực thù địch thường tập trung chống phá quyết liệt, khoét sâu vào vấn đề nội bộ của Đảng. Công tác nhân sự cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, lắng nghe ý kiến của nhân dân về uy tín của người lãnh đạo, thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập một cách thực chất; giải quyết triệt để đơn thư tố cáo, kể cả giấu tên nhưng có căn cứ xác đáng trước khi bầu cử, ứng cử, khắc phục căn bản tình trạng phải xử lý kỷ luật sau khi đã được bầu vào chức vụ cao hơn.

Lịch sử cách mạng chứng minh rằng, trong nội bộ Đảng đoàn kết, nhất trí, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đội ngũ đảng viên và nhân dân ghi nhận, phấn khởi thực hiện đường lối của Đảng, đời sống mọi mặt của nhân dân được nâng cao thì sẽ triệt tiêu tận gốc những ảnh hưởng tiêu cực từ các thế lực thù địch. Đồng thời chứng minh những luận điệu xuyên tạc như chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là “chiêu bài để triệt hạ lẫn nhau”,“sự thanh trừng nội bộ”, “tranh giành chức quyền” giữa các phe nhóm chính trị… chỉ là những lời trống rỗng, lạc lõng trước những đổi thay mạnh mẽ của đất nước.

_________________

Ngày nhận bài: 22-3-2023; Ngày bình duyệt: 26-3-2023; Ngày duyệt đăng: 14-4-2023

 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.386.

(2) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.257.

PGS, TS NGUYỄN MINH TUẤN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền