Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nghiên cứu lý thuyết chính trị hiện đại tại Việt Nam hiện nay
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:55
5141 Lượt xem

Nghiên cứu lý thuyết chính trị hiện đại tại Việt Nam hiện nay

PGS, TS PHẠM MINH SƠN

TS VŨ THANH VÂN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Các lý thuyết chính trị hình thành, phát triển gắn liền với các bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa cụ thể. Không chỉ là sự trừu tượng hóa, khái quát hóa thực tiễn mà các lý thuyết chính trị là sự tổng kết, đúc kết các quy luật vận động của xã hội. Mỗi lý thuyết, học thuyết hay trường phái chính trị thường gắn liền với một tác giả hoặc một nhóm tác giả mà trong phần lớn các trường hợp là các triết gia, nhà tư tưởng, nhà khoa học chính trị, nhà xã hội học hay nhà kinh tế học. Việc nghiên cứu các lý thuyết chính trị hiện đại có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, để tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại, góp phần định hình nhận thức lý luận, nhất là trong bối cảnh Việt Nam tăng cường công tác nghiên cứu và nâng tầm lý luận của Đảng. Bài viết nhận diện lý thuyết chính trị hiện đại trên thế giới và gợi mở tiếp cận nghiên cứu ở Việt Nam.

Từ khóa: lý thuyết chính trị hiện đại.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền