Trang chủ    Bài nổi bật     Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 10:56
1977 Lượt xem

Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nối tiếp Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 về tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua bốn năm thực hiện Chỉ thị số 03, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, có ý nghĩa quan trọng.

 

1. Thống nhất cao trong nhận thức, sâu sát trong chỉ đạo triển khai

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nêu cao quyết tâm, thống nhất trong chỉ đạo và hành động nhằm triển khai những nội dung của Chỉ thị 03 vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng.

Ban Giám đốc Học viện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, nội dung và chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Học viện thành lập Tổ giúp việc cho Đảng ủy trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trong hệ thống Học viện triển khai thực hiện Chỉ thị và những hướng dẫn, chương trình, kế hoạch của cấp trên.

Hàng năm, Đảng ủy Học viện đều có hướng dẫn kịp thời, cụ thể, nhờ đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 luôn được duy trì, có tính liên tục, kế thừa, có định hướng và nội dung rõ ràng, thiết thực.

Trong bốn năm qua, nội dung về thực hiện Chỉ thị 03 luôn được đề cập trong các cuộc họp, các hội nghị công tác năm học, quý, tháng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, kịp thời đánh giá tình hình thực hiện và đề ra các biện pháp đẩy mạnh.

 Tại các đơn vị trực thuộc, nội dung thực hiện Chỉ thị 03 đã trở thành nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào chương trình công tác, lồng ghép và kết hợp chặt chẽ với hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, thi đua, chấp hành kỷ cương, nền nếp. Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 trở thành tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Nhờ sự thống nhất trong chỉ đạo, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong hệ thống Học viện đã đi vào nền nếp, tạo nên những chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên.

2. Các hoạt động khoa học góp phần thực hiện Chỉ thị 03

Gắn với chức năng, nhiệm vụ của Học viện, các viện chuyên ngành đã nghiên cứu và biên soạn nhiều tài liệu về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp vào công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, là tài liệu tham khảo có ý nghĩa trong việc thực hiện Chỉ thị 03, tiêu biểu như: giáo trình, tập bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh (có bổ sung); Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho các hệ lớp lý luận chính trị - hành chính; tập tài liệu giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho lớp bồi dưỡng cán bộ, giáo viên phổ thông trung học; tập đề cương bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, dành cho lớp đào tạo giảng viên giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh của các trường chính trị tỉnh, thành phố, giảng viên các trường đại học, cao đẳng; tập tài liệu (tuyển chọn và giới thiệu) một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đường cách mệnh, Tuyên ngôn độc lập, Sửa đổi lối làm việc, Dân vận, Đời sống mới, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Thực hiện yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện đã cấp chứng nhận cho 27 báo cáo viên là các Giáo sư, Phó giáo sư, các nhà khoa học của Học viện, tham mưu về nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm.

Học viện tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho giảng viên các trường chính trị, giáo viên phổ thông, tổ chức báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học, tọa đàm về tư tưởng Hồ Chí Minh, giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh,... cho các cơ quan, địa phương trong đó nhấn mạnh những nội dung, ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện Chỉ thị 03 trong tình hình hiện nay, gắn với việc thực hiện NQTƯ 4 khóa XI.

3. Kết quả thực hiện của các đơn vị thuộc hệ thống Học viện

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, 100% các đơn vị trong Đảng bộ Học viện đã tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị 03. Hầu hết các đơn vị đã đưa tinh thần của Chị thị 03 vào chương trình công tác, chương trình làm việc thường xuyên. Trong sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đảng, nội dung của Chỉ thị 03 được lồng ghép với những hình thức phong phú như sinh hoạt chuyên đề học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao đổi, thảo luận các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức công vụ. Nhiều đơn vị đã tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học về các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Sửa đổi lề lối làm việc, Đường cách mệnh, tư tưởng dân vận của Bác, tư tưởng của Bác về chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức công vụ…

Trong năm 2012 và 2013, Học viện đã tổ chức hai hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên, sinh viên tham gia là: Tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và Hội thi thuyết trình theo chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”. Đây là hai đợt sinh hoạt chính trị toàn diện, sâu rộng, thu hút các đơn vị, các tổ chức và cá nhân trong toàn hệ thống Học viện tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, làm nổi bật ý nghĩa và những giá trị quan trọng mà Chỉ thị 03 hướng tới.

Trong thực hiện Chỉ thị 03, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Học viện được triển khai ở tất cả các cấp. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện đã tổ chức hội thảo, tọa đàm xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với mỗi đảng viên, công chức, viên phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình hành động, nêu rõ những chuẩn mực về đạo đức, lối sống, mối quan hệ ứng xử với đồng nghiệp và học viên.

Là cơ quan nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nội dung trong thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chủ động lồng ghép các chủ đề tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các bài giảng. Thông qua đó, việc tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến người học đã đạt được hiệu quả thiết thực nhất.

4. Phương hướng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 24-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 402-KH/ĐU ngày 03-12-2011 của Đảng ủy Học viện và những chương trình công tác liên quan nhằm duy trì tính liên tục và không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo:

- Tiếp tục công tác biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng gắn với các chủ đề, các nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03. Hoàn thiện và xuất bản tài liệu, giáo trình làm tài liệu trao đổi, hướng dẫn, học tập, nghiên cứu về đạo đức và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

- Kết hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, của đơn vị chuyên môn và các tổ chức đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động, chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng trong năm.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện nghiêm túc NQTƯ 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Coi việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 là giải pháp khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế trong quá trình tự phê bình và phê bình theo NQTƯ 4 khóa XI. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống đúng đắn, trong sáng, lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên, sinh viên, nhất là thế hệ cán bộ trẻ.

- Các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết nhằm phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, phê bình, uốn nắn kịp thời các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động, nhất là trên các tạp chí, bản tin của hệ thống Học viện.

 

ThS Đinh Văn Trung

                                                                   Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

                                        Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền