Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đấu tranh phòng, chống “tha hóa quyền lực” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 14:58
1215 Lượt xem

Đấu tranh phòng, chống “tha hóa quyền lực” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

PGS, TS ĐINH NGỌC GIANG

Vụ Quản lý khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS LÊ MINH TUẤN

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

Tóm tắt: “Tha hóa quyền lực” bản chất là sự lạm dụng quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước để làm những việc sai trái, nhằm đem lại lợi ích cho cá nhân hay một nhóm người, làm tổn hại lợi ích chung của tập thể, lợi ích quốc gia, dân tộc. Đấu tranh phòng, chống “tha hóa quyền lực” trong bộ phận cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ cấp thiết, phải được tiến hành đồng bộ. Với dũng khí và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng và hệ thống chính trị cùng với phát huy sức mạnh của nhân dân, đấu tranh phòng, chống tha hóa quyền lực hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ khóa: phòng chống, tha hóa quyền lực; cán bộ, đảng viên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền