Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Thành phố Hà Nội
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:05
1168 Lượt xem

Tăng cường quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Thành phố Hà Nội

TS ĐỖ VĂN QUÂN

Viện Xã hội học và phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS NGUYỄN TRỌNG TUÂN

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Việc đổi mới tư duy, áp dụng các mô hình và phương thức quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. Bài viết tập trung phân tích một số vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Thành phố Hà Nội từ góc độ quản lý phát triển xã hội và đề xuất một số giải pháp.

Từ khóa: quản lý phát triển xã hội; bảo vệ môi trường; phát triển bền vững; Hà Nội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền