Trang chủ
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:03
8091 Lượt xem

Một số tiếp cận mới của Đại hội XIII về xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam

GS, TSKH PHAN XUÂN SƠN

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Quan điểm, cách tiếp cận của Đảng về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam thường xuyên vận động, đổi mới, thể hiện qua Cương lĩnh, văn kiện đại hội, các nghị quyết và thực tiễn lãnh đạo của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung, phát triển nhiều vấn đề mới, đặc biệt là các tiếp cận mới về xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam.

Từ khóa: Tiếp cận mới, hệ thống chính trị Việt Nam, Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền