Trang chủ
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:15
7231 Lượt xem

Quán triệt quan điểm Đại hội XIII vào giáo dục quốc phòng, an ninh

TS BÙI QUANG HUY

Trường Sỹ quan Chính trị - Bộ Quốc phòng

 

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cách mạng Việt Nam. Bài viết khái quát nhận thức, tư duy mới trong Văn kiện Đại hội  XIII của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và đề xuất giải pháp tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh.

Từ khóa: Đại hội XIII; quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền