Trang chủ
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:26
7200 Lượt xem

Gắn kinh tế với xã hội - đặc trưng cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

GS, TRẦN VĂN PHÒNG

TS LÊ THỊ HẠNH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích chỉ rõ đặc trưng cơ bản của định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam là gắn kinh tế với xã hội. Điều này thể hiện qua ba nội dung cơ bản: thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; thực hiện phân phối sản phẩm lao động công bằng.

Từ khóa: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn kinh tế với xã hội, tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền