Trang chủ
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:34
7266 Lượt xem

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội ở Việt Nam

PGS, TS LÊ QUỐC LÝ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)                                                      

 

Tóm tắt: Tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội là hai vấn đề có quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần để phát triển xã hội tốt, ngược lại, nhờ có phát triển xã hội mà có thể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội nhằm bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, vì mục tiêu phát triển con người toàn diện.

Từ khóa: tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền