Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:36
6739 Lượt xem

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhìn từ góc độ quan hệ quốc tế

GS, TS PHẠM QUANG MINH

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn,

Đại học Quốc gia Hà Nội

TS NGUYỄN HỒNG HẢI

Đại học Queensland, Ôxtrâylia

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích cơ sở chỉ đạo, định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam qua các kỳ đại hội Đảng từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay; làm rõ thành tựu đối ngoại qua năm góc độ: mở rộng đối ngoại song phương; hội nhập và nâng tầm ngoại giao đa phương; thu hút đầu tư nước ngoài; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định và an ninh khu vực và trên thế giới. Từ đó đúc rút một số bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ khóa: quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại, chính sách đối ngoại của Đảng.

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền