Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:40
5886 Lượt xem

Xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức

PGS, TS BÙI ĐÌNH PHONG

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích, làm sáng tỏ yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng in trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Từ khóa: xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức; văn hóa soi đường cho quốc dân đi.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền