Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:42
5209 Lượt xem

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - Một phát triển nhận thức của Đại hội XIII

PGS, TS NGUYỄN VĂN GIANG

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là một trong những nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng đề ra, với nhiệm vụ này, lần đầu tiên Đảng ta dùng khái niệm mới “phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”. Khái niệm mới này xuất phát từ những vấn đề đặt ra về lý luận và thực tiễn đã chín muồi. Để đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền cần xác định rõ nội dung của phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và trên cơ sở đó có các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền phù hợp.

Từ khóa: đảng lãnh đạo; đảng cầm quyền; phương thức lãnh đạo, cầm quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền