Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:43
5470 Lượt xem

Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

TS NGUYỄN THỊ CHINH

Học viện Ngân hàng

ThS NGUYỄN TRUNG KIÊN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Ngày nay, kinh tế tri thức là yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của phát triển nền kinh tế tri thức gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sự nghiệp đổi mới, hiện thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bài viết phân tích những quan điểm Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế tri thức, từ đó đề xuất một số phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế tri thức ở nước ta.

Từ khóa: kinh tế tri thức; Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền