Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:45
5505 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, vận động thanh niên

PGS, TS ĐỖ NGỌC NINH

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng xác định nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu: “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(1). Trước mắt, “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”(2); trong đó, có nhiệm vụ và giải pháp về công tác dân vận và nhấn mạnh công tác vận động thanh niên (VĐTN) của hệ thống chính trị (HTCT). Để công tác VĐTN đạt hiệu quả, cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên...”, một vấn đề rất quan trọng cần thực hiện tốt là quán triệt sâu sắc và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và VĐTN.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, vận động thanh niên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền