Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:51
5091 Lượt xem

Tiếp tục đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới

PGS, TS NGÔ HUY TIẾP

ThS NGUYỄN VĂN HÙNG

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Một trong những phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta là bằng Cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết và định hướng các chủ trương, chính sách lớn. Để đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, cần đổi mới cả việc xây dựng, ban hành nghị quyết và việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Bài viết đề xuất một số biện pháp cụ thể tiếp tục đổi mới cả hai khâu này.

Từ khóa: nghị quyết của Đảng; đổi mới việc ban hành nghị quyết của Đảng; đổi mới việc thực hiện nghị quyết của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền