Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:53
9453 Lượt xem

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

PGS, TS VŨ THANH SƠN

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

Ban Tổ chức Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Ngày 25-10-2021, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Nội dung của Kết luận có nhiều điểm mới, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt hơn của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong tình hình mới. Bài viết này nhằm làm rõ thêm một số điểm đột phá của Kết luận và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thực tế.

Từ khóa: xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hệ thống chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền